Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Czy wywiezione masy ziemi i gleby z terenu budowy zawsze stanowią odpad? 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 13 marca 2024 r., sygn. akt III SA/Wr 150/23 (orzeczenie nieprawomocne).
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (dalej jako WSA) rozpatrywał skargę przedsiębiorcy na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego (dalej jako GITD). Sprawa dotyczyła kary pieniężnej nałożonej za rzekome naruszenia w zakresie transportu odpadów. Centralnym punktem sporu była kwestia, czy materiały takie jak ziemia, glina i kamienie, które były przewożone, kwalifikują się jako odpady, w związku z czym transportujący winien mieć na nie określone dokumenty.

Rutynowa kontrola

W trakcie rutynowej kontroli drogowej, przeprowadzonej przez inspektorów transportu drogowego, pojazd skarżącego został zatrzymany, a w jego ładunku znaleziono wyżej wskazane masy gleby i ziemi. Pojazd miał oznaczenie w postaci tabliczki z napisem: „Odpady”. W toku kontroli funkcjonariusz policji stwierdził w notatce urzędowej, że kierujący przewoził odpad...