W najbliższej kadencji Parlamentu Europejskiego istotnym wyzwaniem będzie kontynuacja wdrażania polityk środowiskowych związanych z ograniczaniem wpływu na zmiany klimatu, adaptacją do zmian klimatu, ograniczaniem zanieczyszczeń (w szczególności tzw. nowych zanieczyszczeń) czy gospodarką o obiegu zamkniętym.

Wszystkie te zagadnienia mają dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego ogromne znaczenie w kontekście zarówno zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak i ochrony środowiska wodnego i odpowiedzialnej gospodarki zasobami. 

Należy też zwrócić uwagę na rolę instytucji europejskich w zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w szczególności w odniesieniu do infrastruktury krytycznej. Wszystkie te zagadnienia wiążą się z ogromnymi potrzebami finansowymi, które w znacznej części powinny być zaspokojone poprzez finansowanie z instytucji europejskich wdrażania norm prawnych, takich jak nowelizacja dyrektywy ściekowej czy dyrektywa osadowa.

Nowelizacja dyrektywy 91/271 

Nowelizacja dyrektywy ściekowej (91/271/EWG) została po trialogu przyjęta przez Parlament Europejski. Przewiduje się publikację nowej dyrektywy pod koniec roku. Zapisy nowelizacji nakładają szereg nowych zobowiązań na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zarządzające systemami kanalizacyjny...