Pomniki przyrody są jedną z najczęściej spotykanych form ochrony przyrody. Wyznaczane są obecnie przez rady gmin na podstawie art.  44 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2021 r., poz. 1098). Za pomniki przyrody bardzo często są uznawane drzewa posiadające ponadprzeciętne właściwości przyrodnicze. Jednak samo objęcie ochroną konkretnych tworów przyrody może nie być wystarczające do zapewnienia skutecznej ochrony. Dlatego też w art. 44 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody wprowadzono możliwość określenia w uchwale wprowadzającej ochronę rozwiązań dotyczących czynnej ochrony konkretnych pomników przyrody. 

Niestety rozwiązania te są bardzo lakoniczne. W związku z tym ich stosowanie w praktyce może stanowić źródło wielu wątpliwości. Pierwsza związana jest z tym, że postanowienia aktów prawnych wprowadzających tę formę ochrony przyrody są na różnym poziomie precyzji. W niektórych nie ma bowiem w ogóle postanowień określających sposób wykonywania ochrony czynnej. W innych natomiast wskazane działania mogą być nieadekwatne do zaistniałej sytuacji wywołanej np. zmianą występujących warunków. 

Dlatego też na samym początku należy rozstrzygnąć, w jaki sposób powinny być dokonywane zmiany wprowadzające działania z zakresu ochrony czynnej dostosowane do aktualnych potrzeb. Je...