Dokumenty referencyjne BREF/konkluzje BAT, przygotowane przez Europejskie Biuro Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń (ang. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau), tworzone są dla różnego rodzaju działalności przemysłowych, w tym również działalności, które wiążą się z emisją do powietrza substancji zapachowych. W krajach członkowskich Unii Europejskiej powinny być one traktowane przez organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń zintegrowanych jako dokumenty o charakterze wiążącym. 

W dokumentach referencyjnych BREF/konkluzjach BAT wskazywane są techniki powszechnie stosowane w danej gałęzi przemysłu, poziomy emisji związane z konkretnymi technologiami BAT, czyli najlepszymi dostępnymi technikami (aktualnie uważanymi za najlepsze w danym sektorze) i ich limity, a także rozwiązania ograniczające emisje, w tym emisje odorów. Termin „najlepsze dostępne techniki” jest zdefiniowany w ustawie Prawo ochrony środowiska1  jako „najbardziej efektywny i zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy przy ustalaniu dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków pozwolenia mających na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko jako całość”.

W obszarze tematyki związanej z odorami w dokumentach referencyjnych BREF/konkluzjach BAT można odnaleźć zapisy i rozwiązania służące przeciwdziałaniu i ograniczaniu emisji odorów. Wśród głównych rozwiązań wskazuje się przede wszystkim: uwzględnienie w systemie zarządzania środowiskowego, mającym na celu poprawę ogólnej efektywności środowiskowej, wdrożenia planu zarządzania zapachami, monitorowanie emisji odorów, optymalizację procesów w celu unikania powstawania związków zapachowych (np. unikanie procesów beztlenowych), odpowiednie magazynowanie, a także hermetyzację oraz metody oczyszczania gazów adekwatne do rodzaju emitowanych zanieczyszczeń i parametrów procesu. Przykładowe zestawienie dokumentów zaprezentowano w tabeli. Decyzje wykonawcze ustanawiają konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla różnych sektorów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Decyzje Wykonawcze Komisji UE w zakresie przetwarzania odpadów – problematyka odorów

Konkluzje BAT zawarte w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z 10 sierpnia 2018 r.2 odnoszą się do takich rodzajów działalności w zakresie przetwarzania odpadów jak: unieszkodliwianie lub odzyskiwanie odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne, odzysk lub kombinacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych, a także oczyszczanie ścieków z niektórych źródeł. Szczegółowe rodzaje działalności i ilości przetwarzanych odpadów, do których odnoszą się ww. konkluzje, zamieszczono w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE. 

W konkluzjach poruszono tematykę zanieczyszczeń zapachowych i wskazano rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji odorów.

W ramach ogólnych konkluzji dotyczących BAT 1 jako element systemu zarządzania środowiskowego, mającego na celu poprawę ogólnej efektywności środowiskowej gospodarstw, uwzględniono wdrożenie planu zarządzania zapachami zgodnie z BAT 12. Dotyczy to obiektów potencjalnie uciążliwych zapachowo. Plan zarządzania odorami, który należy opracować, wdrożyć i regularnie poddawać przeglądom, powinien obejmować: protokół zawierający działania i harmonogram; protokół monitorowania odorów, określony w BAT 10; protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów, np. skargi; program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania, mający na celu określenie ich źródeł, 
określenie udziału poszczególnych źródeł oraz wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających.

W ramach BAT8 należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. Wśród wymienionych substancji znajdują się dwa główne związki zapachowe emitowane w procesach przetwarzania odpadów: siarkowodór i amoniak pochodzące szczególnie z procesów biologicznego przetwarzania odpadów, których poziom emisji należy monitorować raz na sześć miesięcy, a także odory, których stężenie powinno być mierzone metodą olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normą EN 13725 z tą samą częstotliwością. Stężenie odorów i wymienionych odorantów (H2S i NH3) może być monitorowane zamiennie. Ponadto, zgodnie z BAT 10, okresowy monitoring emisji zapachów można przeprowadzać zgodnie z&nbs...