Dokumenty referencyjne BREF/konkluzje BAT, przygotowane przez Europejskie Biuro Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń (ang. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau), tworzone są dla różnego rodzaju działalności przemysłowych, w tym również działalności, które wiążą się z emisją do powietrza substancji zapachowych. W krajach członkowskich Unii Europejskiej powinny być one traktowane przez organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń zintegrowanych jako dokumenty o charakterze wiążącym. 

W dokumentach referencyjnych BREF/konkluzjach BAT wskazywane są techniki powszechnie stosowane w danej gałęzi przemysłu, poziomy emisji związane z konkretnymi technologiami BAT, czyli najlepszymi dostępnymi technikami (aktualnie uważanymi za najlepsze w danym sektorze) i ich limity, a także rozwiązania ograniczające emisje, w tym emisje odorów. Termin „najlepsze dostępne techniki” jest zdefiniowany w ustawie Prawo ochrony środowiska1  jako „najbardziej efektywny i zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy przy ustalaniu dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków pozwolenia mających na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i&n...