Wzrost cen energii na arenie międzynarodowej oraz coraz bardziej rygorystyczne wymagania prawne sprawiają, że gospodarka wodno-ściekowa przyciąga coraz większą uwagę ze względów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że sektor jest dużym konsumentem energii, głównie w postaci energii elektrycznej.

Specyficzne zapotrzebowanie na energię w oczyszczalni ścieków zależy od kilku czynników. Do najważniejszych należą wielkość obiektu, obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń, a co za tym idzie – wymagania co do jakości ścieków oczyszczonych, które jednocześnie zazwyczaj determinują wybór zastosowanych procesów oczyszczania. Szacuje się, że koszt zużycia energii przez oczyszczalnie ścieków może stanowić nawet 20% całkowitego zużycia energii przez miejskie obiekty użyteczności publicznej i sięgać nawet 40% całkowitych kosztów operacyjnych obiektów. W tym kontekście nie dziwi fakt, że obecnie duży nacisk kładzie się na odzysk energii w oczyszczalniach ścieków.

Dwie ścieżki

W obiektach tych – w drodze ku osiągnięciu samowystarczalności energetycznej – można wyodrębnić dwa główne podejścia. W pierwszym podejmowane działania mają na celu zmniejszenie zużycia energii np. poprzez zwiększenie automatyzacji kluczowych procesów...