Warto, aby władze samorządowe, a szczególnie zarządcy dróg wszystkich klas i kategorii zapoznali się z raportem NIK-u dotyczącym polskiej infrastruktury rowerowej. Po to, by ją poprawić, ale również po to, by unikać błędów przy realizacji nowych przedsięwzięć.

„Rosnąca rola transportu i rekreacji z wykorzystaniem rowerów wiąże się ze wzrostem znaczenia utrzymania w należytym stanie istniejącej infrastruktury rowerowej” – czytamy w raporcie pt. „Utrzymanie i rozwój miejskich sieci infrastruktury rowerowej”1. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK pokazały słabości i błędy polskiej infrastruktury rowerowej.

Nieprawidłowa niweleta

W Płocku NIK stwierdził nieprawidłowość polegającą na tym, że Zarząd Dróg zaakceptował, iż przy zjazdach do posesji nie zaprojektowano i w efekcie nie dostosowano niwelety (linii łączącej punkty wysokościowe, wyznaczające projektowany profil budowli – przyp. red.) zjazdu do niwelety dróg dla rowerów, co stanowiło naruszenie standardu lokalnych przepisów obowiązujących tam od 2012 roku. 

To błąd piętnowany przez wszystkie podręczniki, wytyczne i zasady dobrej praktyki. Takie błędy występują wszędzie, jak Polska długa i szeroka, zwłaszcza w gminach wiejskich, gdzie poszerza się istni...