Sprawy ładu przestrzennego należą do zadań własnych gmin. Oczywistym jest, że ich władztwo planistyczne nie jest niczym nieograniczone i wymaga współdziałania z innymi organami. Coraz częściej wprowadzane lub planowane przepisy ingerują jednak w tę autonomię i stopniowo ograniczają ich kompetencje w tym zakresie. 

Niestety, nie są to odosobnione przypadki, ale silny trend zauważalny w ustawodawstwie. 

Specustawy

Władztwo planistyczne przynależy gminom zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym1. Powszechną praktyką stało się wprowadzanie kolejnych specustaw dotyczących coraz szerszej grupy inwestycji, przedstawianych jako kluczowe dla rozwoju kraju. Doczekaliśmy się już m.in. takich aktów prawnych jak: Ustawa o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 r. (specustawa kolejowa)2, Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa drogowa)3, Ustawa z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (specustawa CPK)4 lub Ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (osławione lex deweloper)5. W niniejszym tekście nie zostaną poruszone wszystkie regulacje dotyczące kwestii planistycznych zawarte w specustawach. Warto...