Reforma systemu planowania przestrzennego weszła w życie. Gminy czekają co najmniej dwa lata trudnych dostosowań. Za główne wyzwanie uważa się konieczność sporządzania planu ogólnego (dalej: Plan) – nowego aktu planowania przestrzennego, zastępującego dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dalej: Studium).  W mniejszym stopniu dostrzega się wagę drugiego dokumentu, który ma przejąć część funkcji dotychczasowego Studium – to jest strategii rozwoju gminy (dalej: Strategia). Waga tego dokumentu wynika zarówno ze znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1, jak i z innej regulacji – ustawy o samorządzie gminnym2.

Plan i Studium

Jeszcze kilka tygodni temu obowiązujące przepisy stanowiły, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządzane jest w celu określenia polityki przestrzennej gminy, której częścią są m.in. lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Nowy plan ogólny nie przejął całości tych kompetencji – zostały one częściowo przekazane właśnie do strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego. Przypomnijmy, że w roku 2020 wprowadzono obowiązek uwzględniania w strategiach lokalnych zagadnień przestrzennych. Wprawdzie same Strategie nie były jeszcze wówczas obowiązkowe, ale jeśli już gmina zdecydowała się na ich sporządzanie, musiała kierować się określonym w ustawie wzorcem. Zawierał on między innymi obowiązek s...