1 kwietnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 23 marca br. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych. Tym samym poznaliśmy szczegółowe i – co ważne – jednolite zasady, według których będą rozliczać się spółdzielnie energetyczne. W intencji ustawodawcy ma to stanowić jedną z podstawowych zachęt do ich tworzenia. Zdaniem legislatora, nowa regulacja posłuży do zapewnienia ochrony interesów spółdzielni energetycznych, a także będzie elementem kształtowania bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 

Wspomniane rozporządzenie, tak jak obowiązujące regulacje ustawy o odnawialnych źródłach energii, dotyczące spółdzielni energetycznych, w szerokim ujęciu i perspektywie czasowej mają wpłynąć pozytywnie na rozwój rozproszonego systemu energetycznego w Polsce. Rozporządzenie uszczegóławia przepisy ustawowe, czym ma usunąć wątpliwości interpretacyjne i tym samym rozbieżności w ich zastosowaniu. Reguluje praktyczne aspekty pobierania i wprowadzania energii do sieci przez członków spółdzielni energetycznych oraz płatności, a także wykonuje delegację w zakresie udostępniania i przekazywania danych pomiarowych, co ma na celu zapewnienie transparentności całego procesu obsługi.

Analizując akt prawny, można stwierdzić, że rozporządzenie ma konstrukcję blokową i normuje zagadnienia grupowo. W pierwszej kolejności odnosi się do zakresu oraz sposobu rejestracji danych pomiarowych. Rejestracja ma odbywać się przez liczniki zdalnego odczytu, odrębnie dla poszczególnych wytwórców i odbiorców, a także z wyszczególnieniem energii pobranej przez nich z sieci ze wszystkich faz w danej godzinie oraz energii, którą do sieci w...