OPINIA TUP DO PROJEKTU ZMIANY USTAWY O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM (WYBRANE FRAGMENTY)

Przedstawiony w końcu grudnia ub.r. do prekonsultacji projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. wprowadza zasadnicze, nowe regulacje do systemu planowania przestrzennego w Polsce w zakresie zarówno struktury dokumentów planistycznych, ich wzajemnych relacji, jak i procedur (…). Nie obejmują one jednakże zagadnień związanych z planowaniem zintegrowanym czy lokalizacją inwestycji ponadlokalnych, pozostawiają nierozwiązany problem specustaw, nie można więc ich uznać za kompleksową zmianę systemu. 

(…) Przepisy obowiązującej ustawy zawierają normy ogólne i celowościowe (aksjologiczne), które, zwłaszcza wobec legalistycznego podejścia do praktyki planistycznej, nie stanowią bezpośredniego układu odniesienia do oceny rozwiązań przyjmowanych w planach zagospodarowania przestrzennego. (…) Opiniowany projekt utrzymuje ten stan rzeczy i stąd postulat, żeby zarówno ład przestrzenny, jak i zrównoważony rozwój, uznane za podstawę prowadzenia polityki przestrzennej, uzupełnić celami bardziej mierzalnymi.

Zaletą proponowanej regulacji, zapowiadaną na etapie założeń ustawy i postulowaną przez znaczną część środowisk fachowych, jest związanie decyzji o warunkach zabudowy z ustaleniami aktu planistycznego, w tym przypadku z proponowanym planem ogólnym.

(…) Jednym z podstawowych założeń przedstawionej regulacji jest przeniesienie dokumentu określającego wizję rozwoju (w tym rozwoju przestrzennego) do dokumentu związanego z planowaniem społeczno-gospodarczym. Wydaje się zatem, że warunkiem wdrażania proponowanej nowelizacji jest utrzymanie obligatoryjnego charakteru (…) strategii zastępującej studium, tymczasem w projekcie zmiany ustawy zakłada się fakultatywność tego dokumentu.

(…) Z punktu widzenia metodyki wdrażania proponowanych rozwiązań n...