Instalacja komunalna Eko Dolina z Łężyc koło Wejherowa jako pierwsza w Polsce uzyskała pozwolenie na transgraniczne przemieszczenie odpadów z instalacji komunalnej.

Eko Dolina jest instalacją komunalną położoną w Łężycach w gminie Wejherowo. Spółka odbiera i zagospodarowuje odpady z terenu gmin założycielskich: Gdyni, Sopotu, Wejherowa (miasto oraz gmina wiejska), Rumii, Redy, Szemudu, Luzina i Kosakowa. Łącznie do zakładu trafiają odpady od 470 000 mieszkańców. W ciągu roku sortownia przetwarza ich ponad 120 000 Mg. 

Produkcja frakcji kalorycznej wynosi około 50 000 Mg /rok.  W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez spółkę w marcu 2021 r. (na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12, czyli frakcji balastowej o wysokim potencjale energetycznym) najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Geminor Polska z siedzibą w Sopocie, dysponująca instalacją w Danii. 

Na podstawie zawartej umowy wykonawca zobowiązany był do odbioru, transportu oraz dokonania odzysku odpadów przyjętych od Eko Doliny.

Skomplikowana procedura

Spółka, jako wytwórca oraz podmiot odpowiedzialny za wytworzone przez siebie odpady do momentu przekazania ich kolejnemu posiadaczowi, wystąpiła o uzyskanie zgody na międzynarodowe przemieszczanie. Uzyskanie takiej zgody, na mocy Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, jest dla odpadu o kodzie 19 12 12 obligatoryjne. Pierwszym etapem uzyskania notyfikacji jest poinformowanie właściwego organu państwa wysyłki, tj. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, o zamiarze przemieszczenia odpadów.

Na podstawie złożonego wniosku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nadaje numer identyfikacyjny zgłoszenia i tym samym rozpoczyna etap weryfikowania dokumentów. Warto zaznaczyć, że na stronie internetowej GIOŚ znajduje się wiele materiałów informacyjnych pozwalających zapoznać się szczegółowo z procedurą notyfikacyjną. Kolejne etapy obejmują ustanowienie gwarancji finansowej zabezpieczającej przemieszczenie oraz podpisanie kontraktu środowiskowego z instalacją, w której będą przetwarzane odpady. Ostatni etap to weryfikacja kompletu dokumentacji zgłaszającego przez właściwe organy państwa wysyłki oraz państwa przeznaczenia i wydanie przez nie zgody. Należy przy tym pamiętać, że przedkładane do weryfikacji dokumenty muszą być przygotowane w dwóch wersjach językowych: w języku polskim oraz angielskim, konieczne jest też tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego.

Pół roku oczekiwania

Gwarancja finansowa, o której mowa w art. 6 rozporządzenia nr 1013/2006, może mieć formę gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej albo depozytu odpowiedniej sumy pieniężnej na wydzielonym rachunku bankowym. 

Na szczeblu krajowym wymagania dotyczące gwarancji opisane są w Ustawie z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej.

Ostatecznie spółce udało się z powodzeniem przeprowadzić proces notyfikacji i uzyskać zezwolenie na międzynarodowe przemieszczanie odpadów w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku. 

Droga morska 

Transport frakcji kalorycznej przebiegał drogą lądową z siedziby spółki do portu w Gdyni i następnie morską do portu w Aalborg. Warto w tym miejscu wspomnieć o wymaganiach technicznych i logistycznych ze strony wykonawcy w zakresie starannego opakowania i zabezpieczenia balotów przed ich załadunkiem. Odpady muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby całkowicie wyeliminować możliwość ich rozwiewania w trakcie transportu. 

Realizacja tego niezwykle ważnego projektu pozwoliła spółce na nabycie nowych kompetencji, pozyskanie alternatywnych rynków zbytu i poszerzenie grona partnerów biznesowych. Transgraniczne przemieszczenie odpadów z pewnością na stałe zagości w jej planach rozwojowych jako atrakcyjna ekonomicznie forma zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów.

Izabela Erecińska
prezes Zarządu spółki Eko Dolina