Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Wariant „zerowy” dla środowiska

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2022 r. (sygn. akt III OSK 696/21, prawomocny).

Czy uznanie wariantu „zerowego” za wariant najkorzystniejszy dla środowiska oraz zaproponowanie racjonalnego wariantu alternatywnego, który nie jest wykonalny, jest zgodne z art. 66 ust. 1 pkt 5 Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko?

Rozważań dotyczących powyższej kwestii podjął się Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako: NSA) w wyroku z 11 stycznia 2022 r., rozpatrując skargę kasacyjną E.K (dalej także: inwestor) na wyrok sądu I instancji w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

W omawianej sprawie inwestor ubiegał się o realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 15 kurników do ściółkowego chowu drobiu. Z uwagi na fakt, iż powyższa inwestycja zakładała chów zwierząt, których duże jednostki przeliczeniowe przekraczają 210, należało zakwalifikować ją jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacznie wpłynąć na środowisko – w myśl § 2 ust. 51 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec czego, aby projekt inwestycyjny doszedł do skutku, inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko do Urzędu Gminy Ciechanów.

Wójt gminy Ciechanów odmówił wydania powyższej decyzji, skutkiem czego inwestor złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej jako: SKO). Organ II instancji uchylił decyzję wójta i ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Z tą decyzją nie zgodził się jednak W.S i złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej jako: WSA). 

Konieczny wariant alternatywny

Rozpatrując skargę, sąd I instancji dopatrzył się dwóch naruszeń prawa wymuszających wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego. Po pierwsze, zdaniem WSA, brak podpisu autora, a w przypadku zespołu autorów – kierownika zespołu w pełni dyskwalifikuje raport jako dokument, który nie powinien być uznany za dowód w sprawie. 

Co jednak ważniejsze w kontekście omawianego wyroku, Sąd wskazał, że raport nie spełnia przesłanek z art. 66 ust. 1 pkt 5 Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej jako: ustawa środowiskowa). Powyższe polega na niezawarciu w raporcie racjonalneg...