Wskazanie i realizacja działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji, stworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych oraz wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody to podstawowe cele Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody na lata 2021–2027, z perspektywą do roku 2030. To pierwszy taki dokument o charakterze strategicznym.

Program jest powiązany z innymi rozwiązaniami z dziedziny gospodarki wodnej, m.in. planem gospodarowania wodami, planem zarządzania ryzykiem powodziowym, planem przeciwdziałania skutkom suszy, programem rozwoju dróg wodnych. PPNW ma swoje odzwierciedlenie również w innych rządowych dokumentach. Dotyczy to choćby Polityki Ekologicznej Państwa 2030. To strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. Cele w niej zawarte, oparte na najważniejszych trendach identyfikowanych w obrębie środowiska w sposób umożliwiający zharmonizowanie kwestii obejmujących ochronę środowiska z potrzebami gospodarczymi oraz społecznymi, dotyczą m.in. poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, łagodzenia zmian klimatu i adaptacji, zarządzania ryzkiem klęsk żywiołowych. Są więc zbieżne z PPNW.

Korelacja...