Zakończyła się tegoroczna edycja Konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta, zorganizowanego przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” oraz Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Uroczyste wręczenie statuetek Heraklesa miało miejsce podczas Gali XI Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego.

Celem Konkursu jest nagrodzenie osoby szczególnie zasłużonej dla sektora gospodarki komunalnej, posiadającej zdolności menedżerskie i wdrażającej zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. Spośród pięciu nominowanych osób Kapituła postanowiła uhonorować tytułem Dyrektora Roku 2006 Tadeusza Kopera, prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej w Słupsku.

Laureat funkcję prezesa Zarządu słupskiego PGK sprawuje nieprzerwanie od 15 lat. Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za pracę na rzecz ochrony środowiska. Wypracował bardzo dobre relacje z samorządem, dzięki czemu współpraca układa się bardzo pomyślnie. Przedsiębiorstwo pełni rolę wiodącą, ponad 90% firm i zakładów pracy z tego terenu korzysta z usług świadczonych przez PGK. Przedsiębiorstwo posiada Pozwolenie Zintegrowane oraz Certyfikat Zarządzania Jakością ISO:9001. PGK wspólnie z Urzędem Miasta, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz starostwem intensywnie angażuje się w edukację ekologiczną i jest organizatorem wielu konkursów ekologicznych w szkołach. Największy nacisk kładzie na selektywną zbiórkę. Dzisiaj można już mówić o społecznej akceptacji dla idei selektywnego zbierania odpadów. Zasięg oddziaływania PGK rozszerzył na 10 ościennych gmin. Za największe osiągnięcie uznać należy realizację projektu rozbudowy i modernizacji składowiska w Bierkowie. Całkowita powierzchnia składowiska to 16,48 ha. Status wyjątkowego rozwiązania otrzymała instalacja służąca do odzysku biogazu. W celu pozyskania gazu wysypiskowego wykonano 34 odwierty i zamontowano instalację odgazowania złoża. Gaz kolektorami zbiorczymi doprowadzono do budynków generatorów, gdzie za pomocą dwóch zespołów prądotwórczych przetwarzany jest na energię elektryczną i cieplną. Energia ta pokrywa potrzeby całego zaplecza technicznego i socjalnego składowiska, a nadmiar sprzedawany jest do Zakładu Energetycznego.

Składowisko wyposażono jest w kwaterę do składowania odpadów zawierających azbest. Z inicjatywy laureata dwa lata temu wprowadzono pilotażową zbiórkę odpadów zielonych na osiedlach. Pomysł przyjął się wśród mieszkańców i obecnie odpady zielone są systematycznie odbierane, zgodnie z ustalonymi harmonogramami, a zbiórka wykracza już poza granice miasta. Odpady te (głownie trawa, liście i gałęzie) trafiają do kompostowni.

W ramach realizowanego III etapu „Kompleksowego Programu Segregacji Odpadów w Bierkowie dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego” zakupiono dwa kompaktory, spycharkę gąsienicową i ładowarkę kołową, dwa samochody bramowe, pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych. Wykonano kwaterę balastu stałego na terenie składowiska. Wybudowano sortownię odpadów zmieszanych o pow. 2500 m², która jest w trakcie rozruchu technologicznego. Za jedno z najważniejszych osiągnięć laureat uważa stworzenie warunków do stabilnego działania przedsiębiorstwa.

Kapituła w uznaniu dotychczasowej działalności, sposobu organizacji pracy oraz zarządzania zakładem wyróżniła także prezes Zarządu Spółki „Eko-Dolina” z Łężyc – Sabinę Kowalską. Pozostali finaiści tegorocznej edycji konkursu to: Michał Kasztelan – prezes Zarządu MPGK w Jeleniej Górze, Maria Spalińska – prezes Zarządu Usługi Komunalne „Wodnik” w Trzebnicy oraz Jerzy Starypan – prezes Zarządu Spółki „Beskid” z Żywca.
(rdz)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj