Prezydent Poznania Ryszard Grobelny podpisał 24 lipca br. kontrakt na realizację inwestycji "Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu". Jest to kolejny etap realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania".


Wartość kontraktu to prawie 60 mln euro, Fundusz Spójności dofinansuje 57% wartości wydatków, czyli ponad 22,5 mln euro. Pozostała kwota sfinansowana zostanie ze środków inwestycyjnych poznańskiego Aquanetu. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: Hydrobudowa 9 (lider konsorcjum) i PBG S.A. (partner konsorcjum).
Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków (LOŚ) jest oczyszczalnią mechaniczną zbudowaną w latach 1908-1909, dwukrotnie przebudowywaną i modernizowaną w latach 1947-1948 i 1967-1970.
LOŚ nie spełnia norm krajowych ani Dyrektywy Unijnej. Skład ścieków oczyszczonych przekracza normy, natomiast gospodarka osadowa jest przestarzała. Obecnie oczyszczalnia charakteryzuje się przepustowością 30 000 m3/dobę, co odpowiada odbiorem ścieków od 162 tys. mieszkańców. Dalsze funkcjonowanie LOŚ jest ważne, z punktu widzenia zapewnienia wystarczającej przepustowości oczyszczania ścieków w aglomeracji poznańskiej.
Głównym celem przedsięwzięcia jest modernizacja procesu oczyszczania poprzez zainstalowanie urządzeń do oczyszczania biologicznego, usprawnienie gospodarki osadowej oraz zmniejszenie uciążliwości dla środowiska przy utrzymaniu obecnej wydajności oczyszczalni. Ponieważ LOŚ odbiera zmieszane ścieki z kanalizacji ogólnospławnej, projekt przewiduje budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 25 tys. m3 do czasowej retencji ścieków podczas opadów. Po modernizacji LOŚ spełniać będzie wymagania norm unijnych i polskich.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj