W nowej procedurze przyjmowania wniosków o dofinansowanie, np. przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej, jednostki samorządowe mogą otrzymać dotację obejmującą 85 proc. kosztów inwestycji.

W terminie od 14 do 30 kwietnia 2009 r. będzie trwał nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami komunalnymi. Do dyspozycji samorządów jest 350 mln euro.

W nowej procedurze przyjmowania wniosków o dofinansowanie, np. przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej, jednostki samorządowe mogą otrzymać dotację obejmującą 85 proc. kosztów inwestycji. Ogłoszone nabory dotyczą: Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa oraz Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Instytucjami wdrażającymi w ramach I i II osi priorytetowej, do których należy składać wnioski o dofinansowanie, są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeżeli projekt jest o szacunkowej wartości powyżej 25 mln euro oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeżeli projekt jest o szacunkowej wartości poniżej 25 mln euro.

Dofinansowanie można otrzymać na: budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę i modernizację systemów kanalizacji zbiorczej w miejscowościach powyżej 15 tys osób. Projekt może dotyczyć kompleksowego rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej w danej gminie. Istnieje możliwość włączenia do takiego przedsięwzięcia mniejszych miejscowości, od 2 tys. do 15 tys. mieszkańców. Jednak całe przedsięwzięcie powinno stanowić całość jednej kompleksowej i jednorodnej inwestycji. Jest również możliwość włączenia do większego projektu zadań dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej. Nie będą natomiast finansowane w ramach tego programu projektu indywidualne dotyczące tylko i wyłącznie kanalizacji deszczowej albo inwestycji zaopatrującej ludność w wodę.

W ramach II osi priorytetowej PO IiŚ mogą być budowane kompleksowe obiekty obejmujące instalacje umożliwiające przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie na wysypiskach. Ponadto będą realizowane przedsięwzięcia z zakresu tworzenia kompleksowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów: niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych, opakowaniowych, zielonych (z ogrodów i parków). Dotacje będzie można otrzymać również na projekty, które przyczynią się do likwidacji zagrożenia wynikającego ze składowania odpadów.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj