Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wystosował do premiera Donalda Tuska list otwarty w sprawie – jak to ujęto w piśmie – “prób destabilizacji na rynku gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, w wyniku noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

List jest odpowiedzią na wysłany wcześniej przez prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę, w którym przekonuje on, że obowiązek zorganizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wynikający z art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczy tylko gmin, które nie posiadają spółek powołanych w celu realizacji tego zadania. (zobacz: Samorządowcy nie chcą przetargów)

W liście przedstawiciele ZPGO wskazują m.in. na "nasilanie się zorganizowana kampania części samorządów i reprezentujących ich korporacji w celu nie respektowania istotnych zapisów ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn.1.07.2011r. (dalej: ucpg), jakimi są przepisy o obligatoryjności przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z powołaniem się na ogólne rozstrzygnięcia ETS (tzw. doktryna in-house)".

Zdaniem Związku wskazywane przez prezydenta Inowrocławia przekazywanie bez przetargów gminnym podmiotom zadań związanych z odbiorem odpadów groziłoby monopolem. ZPGO zarzuca jednocześnie Ryszardowi Brejzie "szantaż, także nakłanianie Pana Premiera do nieprzestrzegania prawa".

"Z tekstu noweli zarówno wprost (literalnie) i kontekstowo (z "ducha")  jasno i niedwuznacznie wynika, że spółka gminna, aby uzyskać zlecenie będzie musiała startować w przetargu" – czytamy w liście. Pracodawcy wskazują również na niedopuszczalny ich zdaniem przykład uchwały Rady Miasta Krakowa, która m.in. zadanie zorganizowania przetargów scedowała na spółkę gminną (MPO).

Dlatego ZPGO zwraca się do premiera o zajęcie stanowiska w sprawie interpretacji znowelizowanej ustawy, chce również, aby zwrócił się on do wojewody małopolskiego o uchylenie krakowskiej uchwały. Pracodawcy domagają się również nakazania Minister Rozwoju Regionalnego wycofanie z obiegu prawnego „Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami” jako nieaktualnych i sprzecznych z nowelą ucpg.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj