8 maja podczas debaty na posiedzeniu Sejmu minister środowiska, Maciej Nowicki przedstawił “Politykę ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zarekomendowała posłom przyjęcie dokumentu. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć na następnym posiedzeniu Sejmu.

 8 maja podczas debaty na posiedzeniu Sejmu minister środowiska, Maciej Nowicki przedstawił "Politykę ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016". Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zarekomendowała posłom przyjęcie dokumentu. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć na następnym posiedzeniu Sejmu.

W swoim wystąpieniu Minister Nowicki omówił działania priorytetowe, które zgodnie z polityką ekologiczną, powinny być zrealizowane w ciągu najbliższych 4 lat. Jednym z nich jest zakończenie w bieżącym roku prac nad wyznaczaniem obszarów siedliskowych w ramach ESE Natura 2000. Ponadto jeszcze w tym miesiącu rząd ma przyjąć projekt ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych i skierować go do Sejmu. – Ustawa będzie zgodna z prawem UE, wprowadzi restrykcyjne zasady co do stosowania GMO oraz pozwoli na tworzenie stref wolnych od GMO – powiedział minister środowiska. Zapowiedział on również, że do końca roku mają być zamknięte wszystkie wysypiska, które nie spełniają wymogów Unii Europejskiej.

Wśród istotnych działań dla ochrony środowiska profesor Nowicki wymienił również wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień. Istotną jego zdaniem kwestią jest także wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę środowiska i pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa.

Wysokie miejsce wśród priorytetów polityki ekologicznej zajmują również: wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska oraz przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy lokalizacji inwestycji. Ważne są także: zwiększenie retencji wody, opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla, ochrona atmosfery, ochrona wód gospodarka odpadami czy modernizacja systemu energetycznego.

Podczas debaty w Sejmie minister mówił o wyzwaniu, jakim jest realizacja założeń dyrektywy unijnej CAFE, dotyczącej ograniczenia emisji pyłów i o konieczności redukcji o 75 procent ładunku azotu i fosforu w oczyszczanych ściekach komunalnych. Wspomniał także o konieczności – zgodnie z zapisami polityki ekologicznej państwa – sporządzania map akustycznych dla wszystkich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i opracowania planów walki z hałasem. Poinformował o pracach nad dokumentem dotyczącym nadzoru nad chemikaliami dopuszczonymi na rynek, czyli o wdrażaniu rozporządzenia REACH.

Na zakończenie profesor Nowicki powiedział, że realizacja wszystkich, wymienionych w polityce ekologicznej priorytetów wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Stwierdził, że po przyjęciu tego dokumentu trzeba będzie hierarchizować zadania. – Nie będziemy finansować wszystkiego – dodał – skupimy się na najważniejszych i najpotrzebniejszych celach.

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa określiła, że polityka ekologiczna jest dokumentem strategicznym, który określa cele i priorytety, a także środki niezbędne do osiągnięcia celów. Jej przedstawicielka – rekomendując Sejmowi przyjęcie dokumentu – zaznaczyła, że stanowi ona dokument, który wymienia faktyczne priorytety w zakresie ochrony środowiska, a nie listę potencjalnych życzeń. Podkreśliła, że priorytety wskazane w dokumencie będą realizowane we współpracy wielu resortów. Zaznaczyła, że polska polityka środowiskowa jest ściśle związana z polityką UE, co wynika z traktatu akcesyjnego. – Przepisy traktatu stawiają naszemu krajowi poważne zadania do wypełnienia z generalna tezą, że po 2015 roku Polska będzie krajem spełniającym wszystkie standardy w ochronie środowiska, obowiązujące w krajach UE.

Polityka ekologiczna jest dokumentem strategicznym, który przez określenie celów i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku naturalnemu. Zgodnie z prawem, w celu realizacji założeń podjętych w polityce ekologicznej państwa, władze samorządowe przygotowują odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska.

Polityka ekologiczna Państwa (wersja przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 16.12.2008) – POBIERZ

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj