8 maja podczas debaty na posiedzeniu Sejmu minister środowiska, Maciej Nowicki przedstawił “Politykę ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zarekomendowała posłom przyjęcie dokumentu. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć na następnym posiedzeniu Sejmu.

 8 maja podczas debaty na posiedzeniu Sejmu minister środowiska, Maciej Nowicki przedstawił "Politykę ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016". Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zarekomendowała posłom przyjęcie dokumentu. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć na następnym posiedzeniu Sejmu.

W swoim wystąpieniu Minister Nowicki omówił działania priorytetowe, które zgodnie z polityką ekologiczną, powinny być zrealizowane w ciągu najbliższych 4 lat. Jednym z nich jest zakończenie w bieżącym roku prac nad wyznaczaniem obszarów siedliskowych w ramach ESE Natura 2000. Ponadto jeszcze w tym miesiącu rząd ma przyjąć projekt ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych i skierować go do Sejmu. – Ustawa będzie zgodna z prawem UE, wprowadzi restrykcyjne zasady co do stosowania GMO oraz pozwoli na tworzenie stref wolnych od GMO – powiedział minister środowiska. Zapowiedział on również, że do końca roku mają być zamknięte wszystkie wysypiska, które nie spełniają wymogów Unii Europejskiej.

CCJ 300 x 250

Wśród istotnych działań dla ochrony środowiska profesor Nowicki wymienił również wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień. Istotną jego zdaniem kwestią jest także wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę środowiska i pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa.

Wysokie miejsce wśród priorytetów polityki ekologicznej zajmują również: wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska oraz przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy lokalizacji inwestycji. Ważne są także: zwiększenie retencji wody, opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla, ochrona atmosfery, ochrona wód gospodarka odpadami czy modernizacja systemu energetycznego.

Podczas debaty w Sejmie minister mówił o wyzwaniu, jakim jest realizacja założeń dyrektywy unijnej CAFE, dotyczącej ograniczenia emisji pyłów i o konieczności redukcji o 75 procent ładunku azotu i fosforu w oczyszczanych ściekach komunalnych. Wspomniał także o konieczności – zgodnie z zapisami polityki ekologicznej państwa – sporządzania map akustycznych dla wszystkich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i opracowania planów walki z hałasem. Poinformował o pracach nad dokumentem dotyczącym nadzoru nad chemikaliami dopuszczonymi na rynek, czyli o wdrażaniu rozporządzenia REACH.

Na zakończenie profesor Nowicki powiedział, że realizacja wszystkich, wymienionych w polityce ekologicznej priorytetów wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Stwierdził, że po przyjęciu tego dokumentu trzeba będzie hierarchizować zadania. – Nie będziemy finansować wszystkiego – dodał – skupimy się na najważniejszych i najpotrzebniejszych celach.

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa określiła, że polityka ekologiczna jest dokumentem strategicznym, który określa cele i priorytety, a także środki niezbędne do osiągnięcia celów. Jej przedstawicielka – rekomendując Sejmowi przyjęcie dokumentu – zaznaczyła, że stanowi ona dokument, który wymienia faktyczne priorytety w zakresie ochrony środowiska, a nie listę potencjalnych życzeń. Podkreśliła, że priorytety wskazane w dokumencie będą realizowane we współpracy wielu resortów. Zaznaczyła, że polska polityka środowiskowa jest ściśle związana z polityką UE, co wynika z traktatu akcesyjnego. – Przepisy traktatu stawiają naszemu krajowi poważne zadania do wypełnienia z generalna tezą, że po 2015 roku Polska będzie krajem spełniającym wszystkie standardy w ochronie środowiska, obowiązujące w krajach UE.

Polityka ekologiczna jest dokumentem strategicznym, który przez określenie celów i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku naturalnemu. Zgodnie z prawem, w celu realizacji założeń podjętych w polityce ekologicznej państwa, władze samorządowe przygotowują odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska.

Polityka ekologiczna Państwa (wersja przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 16.12.2008) – POBIERZ

źródło: mos.gov.pl

Kolędownik 2018 696px
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj