Komisja zamierza pozwać Polskę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska dotyczącego zapobiegania powodziom.

Polska nie zgłosiła Komisji przyjęcia odpowiednich przepisów, mimo że w lipcu otrzymała uzasadnioną opinię w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Przepisy te należało wprowadzić do listopada 2009 r. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja postanowiła zatem skierować sprawę do Trybunału.

Dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim ma na celu ograniczenie ryzyka powodziowego, z którym wiąże się zagrożenie zdrowia, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, a także zarządzanie tym ryzykiem. Zgodnie z wymogami dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowadzenia do 2011 r. wstępnej oceny ryzyka mającej wskazać dorzecza oraz związane z nimi obszary nadbrzeżne, na których występuje zagrożenie powodziowe. Następnie, do 2013 r., państwa członkowskie powinny sporządzić dla tych obszarów mapy ryzyka, a do 2015 r. ustanowić plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Mapy ryzyka mają służyć zapobieganiu, ochronie i gotowości do akcji ratunkowej.

 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj