Zmiany klimatu, ochrona przyrody i powietrza, a także inwestycje na granicy polsko-czeskiej – to główne tematy podjęte podczas V posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Mieszanej ds. Współpracy w Dziedzinie Ochrony Środowiska, które odbyło się 22 października w Warszawie.

W obradach wzięli udział ministrowie środowiska Polski – Andrzej Kraszewski i Czech – Pavel Drobil.

Spotkanie było okazją do dokonania przeglądu dotychczasowej współpracy polsko-czeskiej w zakresie ochrony środowiska oraz wytyczenia celów i kierunków współpracy na najbliższy okres. – To było spotkanie bliskich sąsiadów, mające na celu stawienie czoła problemom,  które zawsze są w środowisku i które trzeba rozwiązać. Podczas dzisiejszego spotkania widoczna była daleko idąca zbieżność poglądów i wola współpracy – ocenił minister Andrzej Kraszewski. Wtórował mu minister Republiki Czeskiej, Pavel Drobil – Udało nam się wypracować wspólne stanowiska we wszystkich kwestiach, które omawialiśmy.

Podczas rozmów poruszono zagadnienia związane z ochroną powietrza w kontekście działalności polsko-czeskiej grupy roboczej ds. jakości powietrza. Rozmawiano także o aktualnych inwestycjach po obu stronach granicy i ich wpływie na środowisko. Uczestnicy obrad podsumowali też stopień przygotowań dotyczących podpisania polsko-czeskiej umowy o realizacji Konwencji z Espoo, która regulowałaby procedury oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Obie strony spotkania zadeklarowały potrzebę powołania grupy roboczej ds. umowy OOŚ.

Kolejnym podjętym tematem była współpraca w zakresie gospodarki wodnej. Rozmawiano o pracach nad polskim projektem aktualizacji Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Czechosłowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, podpisanej w 1958 roku. Poruszono także sprawy związane z rozwiązywaniem problemów szkód powodziowych. Wśród podjętych zagadnień znalazły się ponadto kwestie dotyczące zmian klimatu i współpracy parków narodowych.

Ministrowie środowiska Polski i Czech omawiali również wyniki ostatniego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska oraz zagadnienia związane z ochroną różnorodności biologicznej. Podczas rozmów poruszono również kwestie dotyczące funduszy unijnych na ochronę środowiska.

– Z zadowoleniem czekam polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, ponieważ ze względu na problemy, które omawialiśmy – m.in. różnorodność biologiczną i zmiany klimatyczne – jestem głęboko przekonany, że Polska bronić będzie interesów nie tylko własnych, ale również Republiki Czeskiej i całej Europy –  podsumował minister środowiska Republiki Czeskiej.

Polsko-Czeska Komisja Mieszana ds. Współpracy w Dziedzinie Ochrony Środowiska została powołana w celu realizacji umowy z 1998 r. między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Do jej zadań należało określanie kierunków i celów współpracy, powoływanie grup roboczych do ich realizacji oraz rozpatrywanie wyników współpracy i podejmowanie stosownych decyzji. Ostatnie, IV Posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Mieszanej odbyło się 12 lipca 2004 r. w Spindlerowym Młynie.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj