Zwiększenie efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów europejskiej polityki energetycznej. Komisja Europejska dała temu wyraz m.in. w wydanej w 2005 roku „Zielonej Księdze o efektywności energetycznej” oraz w 2007 roku w tzw. pakiecie energetyczno- klimatycznym 3 x 20% do 2020 roku.

Osiągnięcie przez kraje unijne 20% redukcji zużycia energii do 2020 roku pozwoli na oszczędność 100 mld Euro. Potencjalne możliwości oszczędności zużycia energii dotyczą również przemysłu. Polski przemysł ma na tym polu wiele do zrobienia, gdyż jest prawie trzykrotnie bardziej energochłonny niż przemysł unijnych krajów z tzw. "piętnastki".

Rząd polski, przywiązując wagę do zmniejszenia energochłonności przemysłu w oparciu o najlepsze doświadczenia innych krajów, rozpoczął w 1996 r. współpracę z Japonią, światowym liderem w zakresie efektywności energetycznej w przemyśle. Rezultatem wieloletniej współpracy z partnerami japońskimi stało się utworzenie na wzór podobnych ośrodków działających w niektórych krajach azjatyckich oraz Turcji Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej (PJCEE).

Po kilkuletnich przygotowaniach, pomiędzy Rządami Polski i Japonii, w dniu 4 listopada 2003 roku, nastąpiła wymiana not dyplomatycznych dotyczących realizacji projektu. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. wraz z Japońską Agencją Współpracy Międzynarodowej (JICA) zostały instytucjami realizującymi projekt. Oficjalnie projekt rozpoczął się w dniu 1 lipca 2004 roku.

 W fazie uruchomienia i trwania projektu Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ściśle współpracowała z Instytutem Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W ramach umowy o współpracy wydzielona część Instytutu stała się siedzibą Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej, Centrum rozpoczęło swoją działalność w dniu 20 czerwca 2005 roku.

Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej jest ośrodkiem szkoleniowym i doradczym dla małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Posiada wykwalifikowaną kadrę polskich specjalistów z zakresu efektywności energetycznej, którzy w okresie trwania projektu wspólnie z japońskimi ekspertami wypracowywali formułę działalności Centrum. PJCEE posiada unikalne, nowoczesne laboratorium szkoleniowe efektywności energetycznej. Wyposażone jest w sześć stanowisk urządzeń używanych w większości polskich zakładach przemysłowych. Są to: pompa, sprężarka, wentylator, kocioł parowy, odwadniacze systemów parowych, palnik gazowy. Laboratorium jest sukcesywnie poszerzane o nowe urządzenia.

Prowadzone przez Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej szkolenia dla kadry zarządzającej, technicznej i menadżerów ds. energii umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej i wskazują możliwości, jakie daje efektywne zarządzanie energią w zakładach przemysłowych. W latach 2005-2008 w PJCEE odbyły się 42 szkolenia, w których uczestniczyło ponad 570 osób. Centrum świadczy również usługi szkoleniowe dla osób z zagranicy. W  2007 roku w szkoleniach wzięli udział menadżerowie z Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu. Wyniki przeprowadzonych ankiet wśród uczestników potwierdzają wysoką ocenę prowadzonych przez PJCEE szkoleń.

W 2008 roku Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej włączyło się w realizację projektów unijnych skierowanych do przemysłu. Jednym z nich jest projekt EUREM (European Energy Manager). Szkolenie European Energy Manager prowadzone jest równolegle w dwunastu krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, według ujednoliconego programu i na takich samych zasadach. Każdy uczestnik otrzymuje na koniec szkolenia tytuł Europejskiego Menadżera ds. Energii. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako jedyna polska instytucja jest uprawniona do prowadzenia tego programu szkoleniowego w Polsce.

W ramach oferty skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej świadczy usługi doradcze w zakresie przygotowania tzw. wstępnych audytów energetycznych, które są punktem wyjścia do podjęcia dalszych działań na rzecz przygotowania i wdrożenia programu optymalizacji zużycia energii.

W okresie trwania projektu zostało przygotowanych 17 audytów dla przedsiębiorstw m.in. z przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, maszynowego, hutniczego, metalowego, papierniczego, samochodowego, spożywczego, górnictwa oraz przedsiębiorstw ciepłowniczych i komunalnych.

Promocji zagadnień związanych z racjonalnym gospodarowaniem energią w zakładach przemysłowych służyły organizowane w PJCEE tzw. „Drzwi Otwarte”, połączone z wykładami tematycznymi ekspertów japońskich. ”Drzwi Otwarte” odbyły się ośmiokrotnie. Inną formą poszerzania wiedzy w zakresie efektywności energetycznej w przemyśle były organizowane konferencje z cyklu  „Efektywność energetyczna  niższe koszty w przemyśle”, które odbyły się trzykrotnie. W obu formach tych działań uczestniczyło ponad 600 osób.

W dniu 5 grudnia 2005 r. po raz pierwszy do Polski przyjechał Komisarz UE ds. Energii Andris Piebalgs. W czasie swej jednodniowej wizyty odwiedził Centrum. Wizyta Komisarza w PJCEE była wyrazem poparcia i uznania dla rządu polskiego i Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w zakresie podejmowanych działań na rzecz racjonalnego użytkowania energii. Komisarz A. Piebalgs podkreślił, że jest to jedna z cennych inicjatyw nie tylko obu krajów, ale również Komisji Europejskiej.

W ciągu kilku lat realizacji projektu, Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej wypracowało skuteczną formułę działania, ofertę usług szkoleniowych i doradczych, poszerzyło krąg współpracujących z Centrum firm i instytucji. Daje to podstawę do jego dalszego funkcjonowania i rozwoju po zakończeniu projektu. Po wejściu w życie przygotowywanej obecnie przez Ministerstwo Gospodarki Ustawy o efektywności energetycznej, PJCEE będzie służyło swoją wiedzą i doświadczeniem przy wdrażaniu jej zapisów. Centrum jako laboratorium i placówka szkoleniowa działająca w oparciu o doświadczenia japońskie planuje podjęcie współpracy z innymi organizacjami w krajach europejskich zajmującymi się efektywnością energetyczną oraz ochroną klimatu i środowiska.

źródło: KAPE SA

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj