1 / 4

Zmiany w przestrzeni miejskiej, nowe obiekty oraz remonty – Katowice inwestują w kompleksową rewitalizację miasta. Suma wydatków na ten cel w latach 2015-2019 to ponad 260 mln zł. Warto podkreślić że większość z tej kwoty – bo niemal 200 mln – to środki wydatkowane  w latach 2018 – 2019. To oczywiście nie koniec – działania prowadzone są bowiem w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016 – 2022.

– Rewitalizacja przestrzeni miejskiej jest procesem kompleksowym i wielowymiarowym. Działania prowadzone w tym zakresie w Katowicach dzielą się na podstawowe, czyli te najbardziej kluczowe z punktu widzenia poprawy sytuacji w danym obszarze oraz uzupełniające względem projektów podstawowych. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice, jako obszar rewitalizacji, w zakresie podstawowym i rozszerzonym, wskazano tereny położone w granicach 8 dzielnic – mówi Marcin Krupa, prezydent Miasta Katowice.

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje tereny z dzielnic takich, jak: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice, Burowiec, Janów i Nikiszowiec. W ramach Programu prowadzone są działania ukierunkowane na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów, w sferze: społeczno-gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Na działania ujęte w Programie, w ramach tzw. podstawowych projektów rewitalizacyjnych, których realizatorem jest Miasto Katowice lub jednostki mu podległe wydatkowano w latach:

• 2015-2016 – 35 477 615,00 zł
• 2017 – 26 387 800,40 zł
• 2018 – 69 025 871,00 zł
• 2019 – 130 233 001,00 zł

Na co wydano niemal 200 mln w dwa lata?

Na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Programie Rewitalizacji przewidziano realizację łącznie 138 projektów.

Zadania zrealizowane w 2018 roku to w głównej mierze następujące projekty:

  • Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości 4 491 687,94 zł;
  • Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach – Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice 1 415 099,73 zł;
  • Budowa trzech basenów w dzielnicach [dot. lokalizacji Szopienice-Burowiec] 8 637 147 zł.

Z kolei główne wydatki poniesione w 2019 rok to wydatki na realizacje takie jak:

  • Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie” 33 554 289,84 zł;
  • Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice – rewitalizacja Parku Boguckiego 5 944 611,50 zł;
  • Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach 2 008 750,92.

Systemowe działanie na rzecz integracji społecznej

Wartym podkreślenia jest fakt systemowego działania na rzecz integracji społecznej oraz podniesienia poziomu aktywności mieszkańców poprzez realizowane przez MOPS działania w każdym z miejskich podobszarów w ramach tworzonych Centrów Aktywności Lokalnej i Centrów Społecznościowych.

Na obszarze rewitalizacji miasto prowadziło i nadal prowadzi szereg działań i projektów społecznych ukierunkowanych na aktywną integrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacją programów aktywizacji zawodowej.

Są to m. in. Programy z zakresu polityki społecznej (np. „Aktywni Seniorzy”, „ Babcia, dziadek i ja”, „Katowicka Karta Mieszkańca”); działania prowadzone przez Miasto na rzecz pobudzenia gospodarczego (m.in. szkolenia „Przedsiębiorcą być”, „ABC podejmowania działalności gospodarczej”, bezpłatne porady prawne, bezpłatne konsultacje z doradcami podatkowymi) oraz działania adaptacyjne zmierzające do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu („Miejski Plan Adaptacji”).

Duży wpływ na zmianę, w kolejno charakteryzowanych podobszarach rewitalizacji, wywierają projekty „oddolne”, najczęściej formułowane i zgłaszane w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego. Dotyczą one zarówno zmian widocznych w przestrzeni, jak i skutkujących większym poziomem integracji społecznej.

Czytaj więcej

Skomentuj