W Toruniu trwa Konferencja “Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”. Obok tematów dotyczących gospodarki wodami opadowymi w miastach i gminach na konferencji poruszona jest m.in. problematyka systemów odwodnienia dróg.

– Zagadnienia dotyczące zagospodarowania wód opadowych mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania każdego układu osadniczego. Stopień złożoności problemu decyduje, że nie ma tu rozwiązań prostych, schematycznych i jednoznacznych. Nie jest przypadkiem, że już pięciokrotnie spotykaliśmy się na konferencjach poświęconych wodom opadowym. Powtarzające się zjawiska ekstremalne, również powodzie, wymuszają zmianę sposobu myślenia, w tym odejście od schematyzmu. Trudno mówić, aby sprzyjały temu wcześniejsze przyzwyczajenia oraz system prawny – mówi prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski z Politechniki Gdańskiej, przewodniczący Rady Programowej Konferencji.

"Poprawa gospodarki wodami opadowymi jest niezbędna, o czym świadczą wydarzenia z ostatnich lat, w których w czasie intensywnych lub długotrwałych opadów deszczy oraz roztopów dochodziło, w wielu regionach Polski, do lokalnych podtopień, a także poważnych w skutkach powodzi. Jednym z zalecanych rozwiązań tego problemu jest przywrócenie przepustowości istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, a w razie potrzeby także jej rozbudowa" – pisze w swoim referacie przygotowanym na konferencję dr inż. Ewa Burszta-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

"Coraz poważniej zaczyna się również myśleć o potrzebie wspomagania systemów tradycyjnych rozwiązaniami alternatywnymi umożliwiającymi zatrzymanie wód opadowych w miejscu opadu. Niestety, koszty ponoszone na tego typu inwestycje są bardzo wysokie, co stanowi często barierę w ich praktycznym zastosowaniu. Aby umożliwić realizację zamierzonych celów zaczęto wprowadzać opłaty za wody opadowe. Opłaty te miały być bezpośrednio przeznaczone m.in. na rozbudowę kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie i konserwację sieci oraz urządzeń oczyszczających, a pośrednio miały stanowić element promujący stosowanie systemów alternatywnych. Zamierzenie te w większości miast, w których przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wprowadziły opłaty za wody opadowe nie zostało w pełni zrealizowane. Główna przyczyna takiego stanu upatrywana jest w niedostatecznej ilości działań edukacyjnych oraz w braku instrumentów finansowych, które pozwoliłyby na zmianę postrzegania problemu przez społeczność lokalną. Doświadczenia krajów zagranicznych uczą, że podnoszenie świadomości społecznej oraz wdrożenie systemu instrumentów finansowych powinno być częścią każdej inicjatywy, mającej na celu poprawę gospodarowania wodami opadowymi" – przekonuje dr inż. Ewa Burszta-Adamiak.

Kolejna, już szósta, ogólnopolska konferencja poświęcona tematyce wód opadowych odbywa się po raz drugi w Toruniu. W programie uwzględnione są zarówno zagadnienia prawne, jak też techniczne i ekonomiczne. Obok tematów dotyczących gospodarki wodami opadowymi w miastach i gminach na konferencji poruszona będzie problematyka systemów odwodnienia dróg. Szczególną uwaga zwrócona będzie również na omówienie tak aktualnego problemu podtopień i powodzi. Zaproszeni na spotkanie specjaliści oraz doświadczeni praktycy podzielą się swoją wiedzą i odpowiedzą na nurtujące uczestników pytania.

Konferencja adresowana jest do wszystkich na co dzień stykających się i pracujących z problemami wód opadowych i roztopowych oraz do przedstawicieli gmin, które zmagają się z powodziami i podtopieniami.

Zaproszenie do udziału w konferencji wraz z jej programem można pobrać tutaj.

Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli:

Paulina Olborska
T. +48 61 655 81 26
M. +48 784 001 825
e-mail: p.olborska@abrys.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj