W gminie Wielka Nieszawka (woj. kujawsko-pomorskie) zakończono projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka”. Celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej w aspekcie gospodarki wodno-ściekowej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie gminy. Przedmiotem inwestycji była budowa 3,37 km sieci kanalizacji sanitarnej, 11 przepompowni ścieków, 4,62 km sieci wodociągowej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Dzięki przedsięwzięciu m.in. zmniejszono ilości wód infiltracyjnych i poprawiono jakość wód podziemnych (poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych), co w konsekwencji wpłynęło na poprawę stanu środowiska naturalnego. Na zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni zastosowano najnowszą technologię oczyszczania ścieków, co stworzyło możliwości perspektywicznego przyjmowania ścieków z terenów dotychczas niezabudowanych oraz przyczyniło się do zrównoważonego rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej. Koszt projektu wyniósł ponad 4,5 mln zł, z czego ponad połowę dofinansowano ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Pozostałe środki stanowiła dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj