Zgodnie z dyspozycją ministra klimatu z końca lipca, powołany został zespół do spraw określenia modelu funkcjonowania rynku ciepła.

Przewodniczącym zespołu został dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu – Piotr Sprzączak, a jego zastępcą dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu – Piotr Czopek.

W skład zespołu wejdą również: dwóch pracowników Departamentu Ciepłownictwa, jeden pracownik Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, trzech przedstawicieli Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, trzech przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, jeden przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego Klastrów Energii „KlasGRID”, jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki. Funkcja sekretarza powierzona zostanie natomiast pracownikowi Departamentu Ciepłownictwa.

Zadaniami nowopowstałego zespołu będzie analiza funkcjonowania rynku ciepła w Polsce, potencjału rynku oraz opracowanie rekomendacji w zakresie strategii rozwoju, wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, a także proponowanie zmian w przepisach bądź ich kierunków, umożliwiających realizację wyznaczonych celów w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku ciepła i kogeneracji w Polsce.

Czytaj więcej

Skomentuj