1 / 3

Gdański Park Południowy będzie miał 77 hektarów powierzchni. Swoim zasięgiem obejmie trzy dzielnice: Orunia Górna-Gdańsk Południe, Ujeścisko-Łostowice, Jasień. – Nie powstaną w tym miejscu nowe mieszkania – zaznaczyła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w poniedziałek, 13 września, podczas prezentacji projektu. O tym, jak park ma wyglądać, decydować będą m.in. mieszkańcy.

Pierwsza z cyklu konferencja pod hasłem “Gdańskie rewolucje” odbyła się w poniedziałek, 13 września, przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska. W spotkaniu wzięli udział: Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska, Piotr Grzelak – zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, Edyta Damszel-Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta Gdańska, Michał Szymański – zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Radni Miasta Gdańska.

Epidemia zweryfikowała potrzeby – miasto zmienia plany

– Świat w czasie trwającej pandami zmienił się, tak samo zmienił się Gdańsk. Zmieniły się też nasze potrzeby, musimy zrewidować dotychczasowe pomysły, plany. Trzeba uzdrawiać nasze podwórko, nasze najbliższe otoczenie, dostosować się do zmieniającego się życia gospodarczego, społecznego, kulturowego bo to wszystko dzieje się teraz. W najbliższych tygodniach zapraszam państwa bardzo serdecznie do cyklu spotkań, podczas których będziemy mówić o gdańskich rewolucjach. Dzisiaj odsłona pierwsza: zieleń – powiedziała podczas konferencji prezydent Aleksandra Dulkiewicz. – Epidemia pokazała, że jedna z tych wartości, która jest dla nas tak wielu kluczowa to potrzeba bliskiego dostępu do zieleni. Dlatego też chcę państwu zakomunikować o trzech decyzjach, które podjęłam. Jedna z nich to tworzymy Park Południowy. Park, który w istniejących planach zagospodarowania przestrzennego miał powierzchnię 51 hektarów, zwiększamy o dodatkowe 26 hektarów zieleni, która właśnie tutaj w południowych dzielnicach Gdańska jest i zostanie zachowana. Nie powstaną tu nowe mieszkania. Powstanie drugi największy park w Gdańsku, dzisiaj Park Reagana na około 90 hektarów, Gdański Park Południowy będzie miał ponad 75 hektarów – zapewniła prezydent Gdańska.

Warsztaty z mieszkańcami

Aby to wszystko zrealizować, poznać także sposób myślenia mieszkańców ich potrzeby prezydent Dulkiewicz poprosiła Architekta Miasta dyrektora Piotra Lorensa o to, żeby przygotował warsztaty tematyczne, podczas których wraz z mieszkańcami miasto wypracuje wizję tego, jak ma wyglądać Park Południowy.

– Park Południowy to nasz flagowy projekt nie tylko na tę kadencję, ale także przyszłą kadencję samorządu. Żeby realizować codzienne potrzeby związane nie tylko z ochroną zieleni, ale także planowaniem nowych nasadzeń, zdecydowałam o zmianie struktury w gdańskim zarządzie Dróg i Zieleni, nowy dział zieleni zostanie wzmocniony personalnie. Stawiamy na zieleń. Gdańskie rewolucje – zieleń – dodała Aleksandra Dulkiewicz.

Miały być TBS-y a będzie większy Park Południowy

Nowa wizja centrum zakłada wykreowanie serca dzielnicy – wyjątkowej, przyjaznej i tętniącej życiem przestrzeni, w której mieszkańcy będą chcieli spędzać czas. Wykorzystując bogate walory przyrodnicze rozległych, niezagospodarowanych dotychczas terenów zieleni naturalnej, maksymalnie powiększony zostanie obszar, na którym powstanie zieleń urządzona – Park Południowy. W ten sposób zostanie stworzona wysokiej jakości przestrzeń publiczna, zapewniając mieszkańcom miejsca do wypoczynku i rekreacji.

– Dotychczas 26,5 hektara w planach zagospodarowania przestrzennego było przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Dzisiaj takie plany obowiązują na terenie miasta. To przede wszystkim obszar związany z TBSami, które chcieliśmy rozwijać w tym kierunku, ale będziemy szukać dla nich innego miejsca. Tereny, które będą zaplanowane jako park, to centrum Gdańska Południa, obszar w tej chwili procedowanego planu Dulina i ten przy zbiorniku Świętokrzyska I, przy którym się znajdujemy. Na tych terenach miała w przyszłości powstać, zgodnie z uchwalonymi planami, zabudowa mieszkaniowa. Dzisiaj są inne potrzeby i ta decyzja ma charakter strategiczny porównywalny do decyzji podjętej w latach 90-tych, co do przeznaczenia działek pod tereny Parku Reagana. Wiemy, że mieszkańcy Gdańska Południa tego potrzebują i taka zmiana jest konieczna – tłumaczył Piotr Grzelak, zastępca prezydent.

Poprzez powiększenie terenów zieleni, zbudowanie zbiorników oraz parku retencyjnego wzmocniony zostanie również potencjał retencyjny tego obszaru.

Park Południowy – odpowiedź na potrzeby mieszkańców

Potrzeba powiększenia terenów Parku Południowego została wyrażona podczas warsztatów Quo Vadis już w 2015 roku. Był to projekt, który zrzeszał mieszkańców, studentów, radnych dzielnic, specjalistów, przedstawicieli pozarządowych organizacji i urzędników. Jego pomysłodawcy, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, chcieli by mieszkańcy czterech gdańskich dzielnic – Oruni, Osowej, Ujeściska-Łostowic i Wrzeszcza – zaprojektowali fragmenty swoich dzielnic. Pomagali im w tym eksperci Politechniki Gdańskiej i Sopockiej Szkoły Wyższej, a także gdańscy urzędnicy. Projekt miał na celu wspólne stworzenie ministrategi rozwoju dla 4 fragmentów dzielnic – w tym Ujeściska.

Wyniki uzyskane na warsztatach zaprezentowano w trakcie otwartych konferencji, ogólnomiejskich warsztatów na temat nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pomysły mieszkańców zostały odwzorowane w dokumentach strategicznych, które są doprecyzowane i uściślane planami miejscowymi, sukcesywnie zmienianymi przez miasto w celu wykształcenia nowego Centrum Dzielnicy Południe opartego o tereny zieleni. Mieszkańcy już w ramach spotkań warsztatowych w 2015 r. wskazywali na potencjał dzielnicy, jaką stanowi zieleń.

– Zieleń będzie stanowiła jeden z głównych elementów, na którym będziemy budować centrum dzielnicy Południe. Obecnie procedujemy 4 plany miejscowe na tym terenie. Najbardziej zaawansowany jest plan dla zajezdni autobusowo-tramwajowej. Zaawansowane są również prace nad tzw. planem Dulina, gdzie połowa terenu jest przeznaczona pod park, a część pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Kolejne plany, które procedujemy to teren TBS-ów, gdzie również część terenów została przeznaczona pod zieleń. Kolejne plany to ścisłe centrum. Ostatni plan będziemy procedować, po konsultacjach z mieszkańcami, które najprawdopodobniej zakończą się pod koniec roku. Wówczas zostanie podjęty ostatni plan, który będzie rezerwował tereny pod zieleń, kosztem terenów inwestycyjnych – wyjaśniła dyrektor Edyta Damszel-Turek.

Partycypacja

– Przygotowanie i realizacja tego parku wymaga najpierw planu zagospodarowania przestrzennego. Jedną z decyzji pani prezydent jest to, żeby zanim przystąpimy do procedowania tego planu zapytać tych najbardziej zainteresowanych przekształceniami tego obszaru, czyli przede wszystkim mieszkańców trzech dzielnic, na terenie których park będzie się znajdował, jakie są ich oczekiwania, potrzeby. Jakie są konieczne do zrealizowania nowe inwestycje? Wszystko po to, aby następnie wyniki tych konsultacji mogły być wpisane w zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tak, żebyśmy później mieli możliwość realizacji tych zapisów zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców tych trzech obszarów. W związku z tym postanowiliśmy przygotować proces konsultacyjny. Ma on na celu przygotowanie koncepcji urbanistycznej dla całego tego obszaru i następnie złożenie jej jako wniosek do MPZP do końca tego roku – tak o warsztatach mówił dyrektor Piotr Lorens. – Przewidujemy 3 etapy tego procesu. Pierwszym etapem będzie pytanie się mieszkańców indywidualnie o ich oczekiwania. Odbędzie się to w formie ankiet, punktów konsultacyjnych oraz spacerów studialnych. Ten proces przewidujemy do końca października. Drugim etapem będzie wypracowanie owej koncepcji urbanistycznej i jej uszczegółowienie dla wybranych obszarów. Następnie sprawdzenie raz jeszcze z mieszkańcami i ze wszystkimi interesariuszami, którzy są zainteresowani przyszłością tego obszaru, czy to, co zostało opracowane, faktycznie jest zgodne z ich oczekiwaniami.

Prowadzone przez ekspertów warsztaty mają dać mieszkańcom niezbędny „know how” na temat zagospodarowywania przestrzeni w mieście. Na warsztatach, w których udział brać będą mieszkańcy poszczególnych dzielnic, padnie kluczowe dla całego projektu pytanie: „Jak sobie wyobrażasz swoją dzielnicę za 20-30 lat?”

Planowane konsultacje społeczne mają odpowiedzieć na pytanie, jakie potrzeby mają mieszkańcy w kontekście zieleni, rekreacji, usług czasu wolnego, jakie z tym wiążą się problemy i mankamenty, a także jakie są na to wizje i marzenia. Istotnym elementem są także powiązania terenu przyszłego parku z otaczającymi obszarami zabudowy.

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj