Komisja Europejska zatwierdziła projekt Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I, realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa. Dzięki temu przedsięwzięciu usprawniony zostanie system wodno-ściekowy na terenie całej gminy Jaworzno w woj. śląskim.

Szacuje się, że do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zostanie podłączonych prawie 13 tys. osób Na realizacji projektu zyska również środowisko naturalne: zahamowana zostanie degradacja zasobów wód podziemnych, poprawi się jakość wody pitnej, a także wód powierzchniowych. Ponadto mieszkańcy gminy będą mieli zapewnioną ciągłość dostaw wody pitnej oraz dywersyfikację źródeł jej zaopatrzenia. Dla gminy to także szansa na zwiększenie swojej atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej oraz rozwój gospodarczy regionu.

Powyższe efekty zostaną osiągnięte poprzez m.in. zlikwidowanie zrzutu nieoczyszczonych ścieków sanitarnych w dzielnicy Szczakowa i budowę tłoczni wraz z kanałem odprowadzającym ścieki do zlewni oczyszczalni Jaworzno-Dąb. Kanalizacja sanitarna (o łącznej długości 86,12 km) powstanie się w tych częściach miastach, które dotychczas były jej pozbawione. Są to osiedla: Góra Piasku, Długoszyn, Pieczyska i Ciężkowice. Powstanie także stacja uzdatniania wody na ujęciu Piaskownia na Kanale Centralnym w Jaworznie. Wybudowany zostanie również wodociąg magistralny ze Stacji do ul. Szklarskiej (o długości ok. 4,3 km). Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie ponad 206,3 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 110 mln zł.

mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj