Komisja Europejska podjęła decyzję zatwierdzającą współfinansowanie przez Unię Europejską inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji białostockiej. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 96,8 mln zł.

Program „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” zostanie zakończony w roku 2011. Jego całkowity koszt to suma 143 mln zł. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Program inwestycyjny obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową, dotyczy także zapewnienia właściwej sprawności pozostałych elementów systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Dzięki realizacji programu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” powstanie lub zostanie zmodernizowanych 70 km sieci kanalizacyjnej oraz 42 km sieci wodociągowej. Liczba mieszkańców Białegostoku podłączonych do sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu to blisko 5400 osób, zaś planowana liczba mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej to ponad 1400 osób. Po realizacji projektu blisko 99% gospodarstw domowych Białegostoku zostanie podłączonych do sieci wodociągowej i 98,1% do sieci kanalizacyjnej.

Wodociągi Białostockie są pierwszym beneficjentem, który podpisał we wrześniu 2009r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowaniu realizacji projektu, wyłonionego w drodze konkursowej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Tym samym z chwilą podpisania w/w umowy Wodociągi Białostockie uzyskały możliwość finansowania realizowanych zadań z przyznanej dotacji rozwojowej.

W ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Wodociągi Białostockie zrealizowały już inwestycje na Osiedlu Zawady, a także zakończyły część prac w Centrum Miasta. Obecnie trwa budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w osiedlach: Dojlidy, Skorupy, Mickiewicza, Piaski, Dziesięciny, Bojary, Sienkiewicza, Wygoda. Planowane są również prace modernizacyjne na obszarze osiedli: Piasta, Białostoczek, Jaroszówka, Starosielce oraz w Centrum Miasta. Zakończenie wszystkich inwestycji w ramach projektu zaplanowano na rok 2011 r.

Wodociągi Białostockie, będące beneficjentem projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”, są najstarszym przedsiębiorstwem komunalnym, działającym od roku 1890, na obszarze aglomeracji białostockiej. Udziałowcami spółki są Miasto Białystok, posiadające 92% udziałów oraz Gmina Wasilków będąca właścicielem 8% udziałów. Podstawową działalnością firmy jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody na potrzeby miasta oraz odbieranie i oczyszczanie ścieków. Przedsiębiorstwo prowadzi także hurtową sprzedaż wody i odbiór ścieków na rzecz czterech sąsiednich gmin tj. Supraśl, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Dobrzyniewo Kościelne. Obszar działalności spółki obejmuje 200 km2, zaś liczba odbiorców korzystająca z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej to ok. 300 tys. osób. Całkowita długość sieci wodociągowej będącej własnością przedsiębiorstwa wynosi ok. 1000 km, zaś kanalizacji sanitarnej to ok. 480 km.

Głównym źródłem zaopatrzenia aglomeracji białostockiej w wodę jest rzeka Supraśl, stanowiąca prawy dopływ rzeki Narew. Bazują na niej dwa ujęcia wody Wodociągów Białostockich w Wasilkowie tj. ujęcie wody powierzchniowej i ujęcie wody infiltracyjnej oraz trzecie ujęcie wody w Jurowcach, wykorzystuje również zasoby doliny rzeki Supraśl, w postaci źródła podziemnego. Łączna wydajności wszystkich trzech ujęć wody przekracza 100 000 m3 na dobę.

 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj