Komisje sejmowe samorządu oraz gospodarki morskiej poparły we wtorek poprawki Senatu do nowelizacji Prawa wodnego. Celem nowych przepisów jest usprawnienie procedur administracyjnych przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Komisje sejmowe poparły trzy poprawki Senatu do nowelizacji, jakie zaproponowała wyższa izba parlamentu. Jedna ze zmian korygowała błędne odesłanie w ustawie. Kolejna precyzowała przepisy określające sposób liczenia terminu na wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Zadaniem trzeciej poprawki Senatu było zapewnienie ustawie spójności z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Usprawnienie procedur

Celem nowelizacji Prawa wodnego jest usprawnienie procedur administracyjnych przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Przepisy przewidują m.in. połączenie procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu. Zmieni się również forma zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy albo sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Według projektodawców, ma to przyspieszyć procedurę wydawania takiej zgody.

Krótszy czas

Skrócony ma zostać ponadto czas na dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych z 30 na 21 dni. Po zmianie przepisów ma zmniejszyć się też ilość elementów, jakie muszą być uwzględnione w zgłoszeniu i załącznikach. Nie trzeba będzie np. dołączać wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym zakresie odpowiednimi danymi będzie dysponował wójt, burmistrz lub prezent miasta, który będzie mógł zweryfikować zgodność danego zamierzenia z obowiązującym na terenie gminy zagospodarowaniem przestrzennym. Zgodnie z nowymi przepisami miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będą mogły funkcjonować przez 30 kolejnych dni.

Czytaj więcej

Skomentuj