Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest dostosowanie polskich regulacji do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Jak przypomniała Kancelaria Prezydenta, nowelizacja wprowadza zakaz udziału jednostek niespełniających limitu emisji 550g CO2/kWh w certyfikacjach do aukcji w celu udziału w aukcjach mocy. W celu możliwości realizacji już zawartych umów mocowych dopuszczono możliwość udziału jednostek niespełniających limitu, ale bez wypłaty wynagrodzenia. Ponadto ustawa uchyla przepisy uniemożliwiające udział w mechanizmie mocowym jednostek zagranicznych w przypadku udziału w wielu mechanizmach.

Podpisana przez prezydenta ustawa przewiduje wykluczenie w mechanizmie mocowym bezpośredniej konkurencji pomiędzy źródłami niskoemisyjnymi, a jednostkami emitującymi powyżej 550g CO2/kWh, wprowadza możliwość konwersji jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550g CO2/kWh na jednostkę spełniającą ten limit poprzez zmianę technologii wytwarzania energii elektrycznej, realizowaną w ramach istniejącej umowy lub w ramach zastąpienia istniejącej umowy nowymi umowami mocowymi.

Po wejściu w życie ustawy będzie możliwa zmiany mocy osiągalnej nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, jeżeli moc takiej jednostki po jej realizacji nieznacznie odbiegać będzie od mocy, która była zakładana na etapie planowania. Pojawi się także możliwość obniżenia opłaty mocowej dla jednostek najmniej wpływających na wzrost zapotrzebowania szczytowego (zmniejszono opłaty ponoszone przez trzy grupy odbiorców, których zużycie dobowe waha się o nie więcej niż 5 proc., nie więcej niż 10 proc. i nie więcej niż 15 proc. względem zapotrzebowania w godzinach pozaszczytowych).

Poza tym znowelizowana ustawa wprowadza zmiany w innych aktach prawych dla zachowania spójności przepisów, a także upraszcza i precyzuje istniejące przepisy ustawy o rynku mocy. Chodzi o zmiany o charakterze technicznym, niewpływające na zasady funkcjonowania mechanizmu mocowego. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Czytaj więcej

Skomentuj