Radni z Łomży przyjęli „Program ochrony środowiska dla miasta Łomża na lata 2008-2011, z perspektywą na lata 2012-2015”. Program ochrony środowiska ma za zadanie pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów, a także przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości.

Jest on zarówno długoterminowym planem strategicznym do roku 2015, jak też planem wdrożeniowym na lata 2008 – 2011. Jest też aktualizacją i kontynuacją dotychczasowego „Programu ochrony środowiska miasta Łomża”.

Głównym celem Programu jest określenie polityki zrównoważonego rozwoju Łomży, która ma być realizacją Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 oraz Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 w skali regionu.

Program określa zamierzenia miasta  z zakresu ochrony środowiska. Są to: rozbudowa kanalizacji sanitarnej; modernizacja oczyszczalni ścieków; modernizacja wodociągów; modernizacja – zmniejszenie uciążliwości kotłowni, niejednokrotnie przy zastosowaniu energii odnawialnej wraz z termomodernizacją budynków; modernizacja systemów ciepłowniczych; budowa sieci gazowniczej; rozwój selektywnej zbiórki odpadów; budowa systemy zbiórki odpadów niebezpiecznych; rozwój systemu postępowania z odpadami zawierającymi azbest – inwentaryzacje azbestu na terenie gmin, ew. finansowe wsparcie usuwania wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych; modernizacje dróg; budowa ścieżek rowerowych; edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Zadania te mają być finansowane ze środków własnych miasta, z gminnego, powiatowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska oraz ze środków finansowych NFOŚiGW oraz Funduszy Strukturalnych.

źródło: lomza.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj