1313 inwestycji znalazło się w przyjętej przez rząd Aktualizacji „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2009”. W ramach AKPOŚK 2009 na gospodarkę wodno-ściekową do 2015 r. zostanie przeznaczone ok. 30,1 mld zł.

Oznacza to budowę 30 641 km sieci kanalizacyjnej, modernizację 2 883  km sieci kanalizacyjnej, modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczali ścieków, budowę 177 nowych oczyszczalni. Tylko na te inwestycje gminy będą mogły otrzymać unijną dotację w wysokości ok. 50-60 proc. kosztów. Realizacja AKPOŚK 2009 sprawi, że do 2015 r. systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków będą obsługiwać 28,7 mln mieszkańców,  w tym prawie całą ludność miejską i ok. 60 proc. wiejskiej.

„Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych” (KPOŚK) został po raz pierwszy zatwierdzony przez rząd 16 grudnia 2003 r. Określono w nim plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, jaki Polska musi zrealizować w celu osiągnięcia wymaganych efektów ekologicznych. KPOŚK zawiera wykazy niezbędnych inwestycji, które należy zrealizować do 2015 r.

Realizacja programu jest konieczna ze względu na potrzebę wypełnienia przez Polskę wymogów unijnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Największy wpływ na ich wykonanie mają inwestycje w gospodarkę ściekową w dużych aglomeracjach, które w największym stopniu zanieczyszczają środowisko wodne. Osiągając wymagane przez polskie i europejskie prawo standardy w oczyszczaniu ścieków w aglomeracjach, nasz kraj powinien uzyskać odpowiedni stan czystości głównych rzek i istotnie ograniczyć odprowadzanie substancji biogennych do Bałtyku.

Prezentowany dokument to druga aktualizacja „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”, pierwsza była przeprowadzona w 2005 r. i dotyczyła roku 2004. Aktualizacje programu są dokonywane co najmniej raz na 4 lata.

źródło: premier.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj