Zakończenie prac nad projektem Programu rozwoju retencji oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych dokumentu planowane jest do końca marca, zapowiedziała Anna Moskwa z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Anna Moskwa odpowiedziała w Sejmie na interpelację posła Ryszarda Galli. Dotyczyło ono prac nad programem, ale także lokalizacji zbiorników w województwie opolskim.

Problemy krajowe w lokalnych uwarunkowaniach

Podsekretarz stanu w MGMiŻŚ podkreśliła, że Program rozwoju retencji jest krajowym dokumentem strategicznym, tak więc działania w nim zdefiniowane muszą uwzględniać regionalne zróżnicowanie problemów związanych z niedoborami wody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o największym ich nasileniu. Z uwagi na fakt, iż zarówno sama retencja, jak i działania służące jej zwiększeniu powinny być analizowane w ujęciu zlewniowym, wybór lokalizacji inwestycji zawartych w Programie będzie dokonywany w podziale na regiony wodne i obszary dorzeczy.

Dodała też, że aby stworzony dokument odpowiadał na istniejące potrzeby, zostaną przeprowadzone analizy mające na celu wskazanie najskuteczniejszych działań dla danego regionu, np. analizy działań z zakresu retencji umieszczonych w innych dokumentach m.in. planach zarządzania ryzykiem powodziowym, planach gospodarowania wodami oraz wojewódzkich programach małej retencji. W przypadku województwa opolskiego będzie to też Program budowy zbiorników małej retencji.

Na Opolszczyźnie 

Anna Moskwa wskazała na działania już podejmowane na Opolszczyźnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego 2014- 2020. Są to: przebudowa polderu Żelazna o powierzchni zalewu 407 ha i retencji 10,0 mln m³ oraz budowa nowych wałów przeciwpowodziowych i rozbudowa istniejących na długości 15,3 km.

W kolejnej perspektywie finansowej UE 2021-2027, MGMiŻŚ planuje zgłosić do realizacji w regionie zadania:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację obwałowań rzeki Odry,
  • Zwiększenie retencji wody oraz zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Osobłogi poprzez budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racławice Śląskie,
  • Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Krapkowic na Odrze
  • Budowa suchego zbiornika Polder Winów (Opole – Polder Dąbrówka).

Program Rozwoju Retencji ma dwukrotnie zwiększyć powierzchnię retencyjną w Polsce.

Nowy program za 12 mld zł ma dwukrotnie zwiększyć retencję w Polsce

Projekt Programu rozwoju retencji będzie podlegał konsultacjom społecznym. Mają się one rozpocząć jeszcze w tym kwartale.

Czytaj więcej

Skomentuj