1 marca 2011 r. Polska otrzymała decyzję Komisji Europejskiej dla projektu „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”.

Całkowite koszty projektu wynoszą 55 848 169 euro, zaś kwota dofinansowania wynosi 27 958 660 euro. Projekt jest realizowany w ramach I Priorytetu Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Komisja Europejska dokonała oceny dużego projektu i uznała, że projekt jest zgodny z priorytetami Programu Infrastruktura i Środowisko, przyczynia się do osiągnięcia celów tych priorytetów i jest zgodny z politykami unijnymi. Zakres projektu obejmuje wykonanie prac budowlano-montażowych oraz prace związane z przygotowaniem i wdrażaniem przedmiotowego przedsięwzięcia.

Celem projektu jest wyposażenie gminy Głuchołazy w infrastrukturę techniczną umożliwiającą między innymi:

– oczyszczanie ścieków komunalnych,
– zapewnienie mieszkańcom gminy Głuchołazy odpowiedniej ilości wody do picia o wysokiej jakości,
– wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy,
– podniesienie standardu życia mieszkańców gminy,
– zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
– rozwinięcie usług turystycznych i agroturystycznych.

Realizacja Projektu obejmuje:

– budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 73 km (w tym ok. 25 km modernizacji),
– budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 98 km,
– budowę ujęcia wody ze stacją wodociągową,
– budowę zbiornika wody,
– budowę komór redukcyjnych i hydroforni,
– przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i odprowadzenia wód opadowych,
– modernizację stacji uzdatniania wody i ujęcia wody,
– budowę systemu sterowania i monitoringu urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj