Miasto Rybnik przygotowało propozycję trzech nowych projektów wartych prawie 2 mln euro, które sfinansowane zostaną w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego. Projekty sfinansowane zostaną z unijnych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W związku z niewykorzystaniem przez samorządy subregionu zachodniego kwoty 1,77 mln euro – przysługującej im w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego – miasto Rybnik przygotowało propozycję trzech nowych projektów:

  • "Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku" – wartość projektu 850.000 zł, wartość dofinansowania 722.500 zł. Celem przedsięwzięcia jest rozwój oddanej do użytku w ubiegłym roku kompostowni odpadów zlokalizowanej na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej, która obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Projekt polega na utwardzeniu placu do składowania drewna i odpadów o powierzchni 1527 m kw. Plac utwardzony zostanie trylinką na podbudowie mineralnej. Pozwoli to na zwiększenie powierzchni składowania odpadów mineralnych (zwiększy to możliwości składowania odpadów mineralnych przez ZZM o 1000 ton). Dodatkowo, w ramach inwestycji planuje się zakup wysokospecjalistycznych urządzeń, jak rozdrabniarko-mieszarka i ładowacz rolniczy samobieżny. Realizacja tej inwestycji będzie kolejnym elementem przyczyniającym się do powstania kompleksowego systemu gospodarki odpadami w mieście.
  • "Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku" – wartość projektu  3.600.000 zł, wartość dofinansowania 3.060.000 zł. W ramach projektu przewiduje się likwidację elewacyjnych okładzin azbestowo-cementowych z trzech budynków użyteczności publicznej, wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów. Przedsięwzięciem objęta zostanie przychodnia przy ul. Orzepowickiej, Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Bocznej i Zespół Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Orzepowickiej. Projekt zakłada też docieplenie ścian zewnętrznych i piwnicznych oraz wykonanie elewacji. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na unieszkodliwienie łącznie 64,72 ton odpadów zawierających azbest. Stanowi to 100 proc. azbestu zinwentaryzowanego w rybnickich budynkach użyteczności publicznej.
  • "Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku" – wartość projektu  3.000.000 zł, wartość dofinansowania 2.508.900 zł. Projekt jest kolejnym elementem budowy kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów w mieście. Ograniczy on ich ilość w środowisku (konkretnie tych, związanych z przeprowadzanymi inwestycjami. Miasto wytwarza ich obecnie ok. 7 tys. ton rocznie, a jest to m.in gruz oraz odpady z remontów i przebudowy dróg. Odpady te, z uwagi na brak miejsca na składowisku miejskim, są w większości wywożone na składowiska komercyjne, gdzie opłata za ich składowanie wynosi do 150 zł za tonę (w zależności od rodzaju). Mając na uwadze rosnące koszty składowania odpadów oraz ograniczenia w możliwościach ich składowania, rozsądna wydaje się być budowa zakładu, który przetwarzałby tego typu materiały. W celu realizacji inwestycji planuje się przygotowanie na terenie składowiska odpadów w Rybniku miejsca, na którym odbywać się będzie proces recyklingu. Wykonana zostanie odpowiednia niwelacja terenu, budowa placów składowych oraz dróg technologicznych. Przedmiotem inwestycji będzie również zakup odpowiednich maszyn służących do przetwarzania odpadów z remontów i przebudowy dróg, gruzu ceglanego, odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów. Pozwoli to uzyskać materiał budowlany, który będzie wykorzystywany przez służby miejskie głównie do remontów i przebudowy dróg, co z kolei pozwoli zmniejszyć koszty zakupu tego typu materiałów.

Ponadto, kwota 788.476,45 zł powiększy dofinansowanie projektu pn. "Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku", który już znajduje się na liście podstawowej w ramach działania 5.2 RPO. Projekt realizowany będzie w dzielnicy Boguszowice-Stare, gdzie kwatera II składowiska odpadów komunalnych jest w końcowej fazie eksploatacji. Planowana inwestycja obejmować będzie w szczególności tzw. niwelację techniczną obiektu, budowę placów i dróg technologicznych, budowę instalacji i urządzeń odgazowania, odwodnień itp. oraz rekultywację wraz z zatrawieniem. Celem projektu jest przywrócenie powierzchni gruntu o powierzchni ok. 2,2 ha znajdującego się na terenie II kwatery wysypiska śmieci do stanu sprzed rozpoczęcia składowania odpadów. Powierzchnia zrekultywowanego terenu wyniesie ok. 2,985 ha.    

Propozycja uzyskała akceptację instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (Zarządu Województwa Śląskiego) oraz członków Związku Subregionu Zachodniego.

źródło: rybnik.pl

Czytaj więcej

Skomentuj