W 2012 roku podpisano kolejne trzy umowy na projekty wdrażane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

——————-

Projekt: „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec”.

Przedsięwzięcie dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wolsztyn-Siedlec na obszarze Gminy Siedlec. W ramach projektu zostaną wykonane: ok.56,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 22,9 km sieci grawitacyjnej, 8,4 km sieci ciśnieniowej, 263 szt. przepompowni lokalnych, 2,8 km przyłączy ciśnieniowych, 22,1 km rurociągów przesyłowych oraz dwie tłocznie ścieków. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie 7 020 osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę jakości środowiska przyrodniczego oraz poprawę jakości usług wodno-ściekowych w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców oraz zmniejszenie awaryjności systemów kanalizacyjnych

Koszt całkowity projektu: 40.949.490,16 PLN
Kwota dofinansowania: 20.874.502,09 PLN

—————————–

Projekt: „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Inwestycja zakłada uporządkowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 14 gmin powiatów gnieźnieńskiego oraz wrzesińskiego, zamieszkiwanych przez 212,6 tys. osób. Głównym elementem planowanego przedsięwzięcia jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Lulkowo, wyposażonego m.in. w:
– sortownię zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości ok. 56.000 Mg/rok wraz z linia sortowniczą (doczyszczania) odpadów surowcowych oraz linią sortowniczą dla komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego,
– instalację do stabilizowania/kompostowania odpadów o przepustowości ok. 28.000 Mg/rok,
– plac magazynowania i demontażu odpadów wielkogabarytowych,
 – urządzenia do rozdrabniania i frakcjonowania gruzu budowlanego.
W ramach projektu powstanie również stacja przeładunkowa odpadów w miejscowości Bardo.
Realizacja przedsięwzięcia zapewni objęcie wszystkich mieszkańców związku gmin, zorganizowanym systemem odbierania odpadów, usprawni system zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, co w efekcie skutkować będzie ograniczeniem ilości odpadów deponowanych na składowiskach oraz zwiększeniem udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi. 

Koszt całkowity projektu: 87.755.580,00 PLN
Kwota dofinansowania: 49.867.643,43 PLN

——————

Projekt: „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”.

Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami:
– 13,26km – w ramach modernizacji kanalizacji ogólnospławnej,
– 0,3 km – nowej sieci
– Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w ramach projektu wyniesie 2.637 osób (2.577osób do modernizowanej sieci oraz 60 osób do nowowybudowanej sieci).

Koszt całkowity projektu: 33.304.754,25 PLN
Kwota dofinansowania: 14.366.823,00 PLN


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj