Zakontraktowano już 100 proc. alokacji w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2009. Najwyższym wskaźnikiem tempa realizacji mogą pochwalić się projekty z zakresu ochrony środowiska.

W ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2009 zakontraktowano już 100 proc. alokacji, czyli kwotę ponad 528 mln euro. Środki te zostały przeznaczane na realizację 413 projektów w ramach 10 obszarów priorytetowych oraz 6 grantów blokowych.

Najszybciej realizowane są projekty z zakresu ochrony środowiska. Na realizację projektów z priorytetu 2.8 Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych zostało wykorzystanych już 97,03 proc. dostępnych funduszy. Z kolei w ramach priorytetu 2.1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii wydatkowano 91,07 proc. środków.

W trakcie trwania trzech naborów w ramach trzech priorytetów środowiskowych spośród 1094 złożonych wniosków, 158 otrzymało decyzje o dofinansowaniu. Taka sama była także liczba umów finansowych drugiego stopnia, tj. między Beneficjentem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które podpisano na łączną kwotę 112 148 371 euro. Dotychczas zakończonych zostało 75 projektów.

W ramach w/w priorytetów realizowane są projekty m.in. z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągów, a także rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, podnoszenia świadomości oraz wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, doposażenia jednostek budżetowych w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj