MPWiK w Warszawie rozpoczęło kolejny etap prac mających na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej Warszawy. W piątek 15 lutego nastąpiło publiczne otwarcie ofert dla zadania „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Czajka (termiczna utylizacja osadów ściekowych)”.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – FAZA III” objętego współfinansowaniem ze środków Funduszu Spójności.

Oferty zostały złożone przez następujące konsorcja:

1. Mostostal Warszawa S.A. i Hansol EME Co., Ltd.

        Cena ofertowa porównawcza z VAT (dla potrzeb oceny oferty) 141 455 336,84 Euro

2. Veolia Water Systems sp. z o.o., OTV FRANCE, KRŰGER A/S, Atlas-Stord Deutschland GmbH, WARBUD S.A.,

        Cena ofertowa porównawcza z VAT (dla potrzeb oceny oferty) 125 486 516,11 Euro


Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 110 mln euro (brutto).

Ze względu na skomplikowany przedmiot inwestycji, przy wyborze oferty zostaną wzięte pod uwagę zarówno cena (waga 70%) jak i całkowity 25-letni koszt eksploatacji (waga 30%). Celem planowanej inwestycji jest budowa na terenie Oczyszczalni Ścieków „Czajka” stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych. Osady przeznaczone do przekształcenia pochodzić będą z Oczyszczalni Ścieków „Czajka” i Oczyszczalni Ścieków „Południe”. Kontrakt realizowany będzie w formule „projektuj i buduj”, tzn. wybrany Wykonawca przedstawi projekt budowlany i wykonawczy, a następnie po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego wybuduje stację termicznej utylizacji osadów ściekowych. Stacja powstanie w północnej części oczyszczalni, na terenie o powierzchni 1,6 ha. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to grudzień 2010 roku. Oferty ważne są 90 dni, w tym czasie Komisja Przetargowa dokona ich oceny i wybierze najkorzystniejszą.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj