Redakcja „Przeglądu Komunalnego” organizuje jutro w Warszawie debatę na temat kontroli przestrzegania oraz egzekucji przepisów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przez gminy i przedsiębiorców.

Podstawą debaty redakcyjnej będzie opublikowany niedawno „Raport z przeprowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych”.

Wśród zaproszonych gości są m.in. przedstawiciele resortów środowiska i infrastruktury, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami,  Organizacji Odzysku Polski System Recyklingu, Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP.

Debatę poprowadzi Tomasz Szymkowiak z „Przeglądu Komunalnego”.

Tezy do dyskusji:

  • Gminy nie prowadzą należytego nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się przez nich odpadów komunalnych oraz nad zgodnością działalności prowadzonej przez przedsiębiorców z warunkami określonymi w udzielonych im zezwoleniach. Jak zmusić samorząd do podjęcia należytych działań w tym zakresie?
  • Czego w działalności kontrolnej prowadzonej przez uprawnione organy brakuje przedsiębiorcom? Na co, ich zdaniem, organy te powinny zwracać uwagę podczas kontroli mieszkańców, przedsiębiorców, a nawet gmin?
  • Czy narzędzia (uprawnienia, wyposażenie oraz zasoby ludzkie), jakimi dysponuje Inspekcja Ochrony Środowiska, są wystarczające, aby podołać stawianym wymaganiom? Co należałoby zmienić?
  • Czy istnieje możliwość wypracowania wspólnej strategii gmin, przedsiębiorców i Inspekcji, która pozwoliłaby na poprawę egzekucji przepisów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi?
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj