1 / 2

1,7 mld złotych w latach 2015-2020 wyda NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Według danych GUS, na koniec 2013 roku z sieci kanalizacyjnych korzystało 65% mieszkańców naszego kraju. Obecnie, krajowe dofinansowania do gospodarki wodnej pokazują, że rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja nowoczesnych oczyszczalni to ważny punkt krajowej polityki środowiskowej. W 2014 roku dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zbudowano tysiąc przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podpisano umowy na budowę kolejnych 1,3 tys. Wykonano też 8,5 tys. podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji. Do końca 2015 roku natomiast, według Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na lata 2010-2015 ma powstać 120 nowych miejskich oczyszczalni i ponad 15 tys. km sieci kanalizacyjnej.

A nowoczesne oczyszczalnie przynoszą polskim miasto same korzyści. Charakteryzują się dużą wydajnością, nie generują hałasu oraz praktycznie nie emitują do środowiska szkodliwych substancji, ponieważ te są neutralizowane i unieszkodliwiane za pomocą specjalnych maszyn i systemów. Obiekty mogące być po­tencjalnym źródłem emisji odorów są hermetyczne, a powietrze ze związ­kami o nieprzyjemnym zapachu jest odprowadzane i unieszkodliwiane w specjalnych instalacjach. Nad wszystkim czuwają nowoczesne systemy informatyczne. Praca wszystkich urządzeń jest na bieżąco monitorowana, a większość procesów jest zoptymalizowana. Dodatkowo w wyniku oczyszczania ścieków produkowany jest biogaz, który wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej oraz prądu m.in. w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, która produkuje ok. 20 tys. m3 biogazu na dobę.

Jedną z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni ścieków w Polsce otwarto we wrześniu w Konstancinie-Jeziornie. Jej sąsiedztwo nie powoduje żadnych uciążli­wości dla mieszkańców. W koncepcji przedsięwzięcia wzięto bowiem szczególnie pod uwagę charakter uzdrowiskowy gminy. Aktualnie obiekt może przyjąć aż 6000 metrów sześciennych ścieków na dobę, co całkowicie zaspokaja obecne potrzeby miasta i gminy, a jednocześnie uwzględnia przyszły wzrost liczby mieszkańców oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Za ponad 30,5 mln zł, przy wsparciu ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zrealizowano także szereg inwestycji w Koninie, gdzie celem było osiągnięcie przez miasto do końca 2015 roku Europejskiego Standardu Gospodarki Ściekami. W wyniku projektu „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina”, w mieście powstało ponad 5 km nowoczesnej sieci kanalizacyjnej oraz zlikwidowano kilkaset przydomowych szamb. Ponadto wybudowano trzy pompownie ścieków oraz zamontowano około 1600 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, dzięki czemu do sieci zostało podłączonych 110 osób, a ponad 750 mieszkańców Konina zyskało do niej dostęp. Wcześniej zmuszeni byli do korzystania z uciążliwych dla otoczenia i środowiska przydomowych szamb. Skutkiem tych inwestycji jest skanalizowane miasta w niemal 100 procentach.

Innym miastem inwestującym w rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej jest Sosnowiec. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu wyda 170 mln zł na przebudowę ponad 100 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, którą planuje do końca 2017 roku. Miasto w ramach porządkowania gospodarki ściekowej przy wsparciu środków Unii Europejskiej zbudowało już w poprzednich latach liczący ponad 15 km kolektor ściekowy i częściowo zmodernizował miejską oczyszczalnię.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj