Preferencyjną pożyczką do kwoty 125 tys. zł Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował pierwszy etap trzyletniego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gaszowic.

Jest to po Wodzisławiu Śląskim druga gmina, która zdecydowała się realizować, zainicjowany w ubiegłym roku przez katowicki Fundusz, program budowy małych oczyszczalni „dla Kowalskiego”. Polega on na wykorzystaniu środków Funduszu w postaci dotacji przekazywanych przez gminę dla właścicieli prywatnych domów, którzy z przyczyn technicznych i ekonomicznych nie mogą liczyć na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Znajdujący się w takiej sytuacji mieszkańcy Gaszowic – gminy skanalizowanej tylko do połowy – korzystają obecnie z bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe. Instalacje te często jednak okazują się nieszczelne i duża część ścieków trafia do gruntu lub wód powierzchniowych.

W styczniu radni Gaszowic uchwalili gminny program budowy przydomowych oczyszczalni do 2012 roku. Dzięki temu w gminie stworzone zostaną warunki wymagane w rozporządzeniu Ministra Środowiska, dostosowujące gospodarkę wodno-ściekową do standardów sanitarno-ekologicznych w Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe Funduszu w postaci częściowo umarzalnej pożyczki dla gminy stanowi 36 procent kosztów kwalifikowanych całego zadania. Zgodnie z opracowanym w Urzędzie Gminy regulaminem, wysokość dofinansowania wynosić będzie 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

W połączeniu ze środkami własnymi mieszkańców pozwoli to na stopniowe, ale systematyczne powstrzymanie zanieczyszczeń wód podziemnych spowodowanych przeciekaniem szamb w prywatnych posesjach. W pierwszym etapie – do końca 2010 roku planowanych jest wybudowanie 25 oczyszczalni w domach zamieszkałych przez ponad 100 mieszkańców. W kolejnych dwóch etapach realizacji programu powstanie dalszych 34 przydomowych oczyszczalni.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj