Brakuje przepisów wykonawczych odnośnie nowych wzorów rocznych sprawozdań, które do połowy marca 2016 r. muszą sporządzić organizacje odzysku opakowań. Stare nie obowiązują, a nowych nie ma.

Sprawozdanie informujące o gospodarowaniu opakowaniami w imieniu przedsiębiorców, organizacja odzysku opakowań po raz pierwszy składa w 2016 r. za rok 2015.

Przypomnijmy, że według uchwalonej 13 czerwca 2013 r. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DzU z 2013 r., poz. 888) oraz ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (DzU z 2013 r., poz. 21) zmieniły się zasady dotyczące składania sprawozdań związanych m.in z opakowaniami. Zmiana dotknęła sprawozdań OPAK. Zgodnie z nowymi przepisami, z informacji tych nadal trzeba będzie się rozliczać, jednak będzie to mogła robić w imieniu przedsiębiorcy organizacja odzysku opakowań, która przejęła obowiązek odzysku i recyklingu opakowań od tego przedsiębiorcy. W związku z tym przedsiębiorca na początku każdego roku kalendarzowego będzie zobowiązany do podania informacji odnośnie gospodarki opakowaniami tak, by organizacja odzysku opakowań mogła te dane zamieścić w sprawozdaniu.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Kogo dotyczą poszczególne sprawozdania?

Obowiązek składania sprawozdań dotyczy producentów, importerów pustych opakowań, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia pustych opakowań, eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań zarówno pustych jak i pełnych.

Sprawozdania dzielone są według trzech grup:

  • OPAK-1 – dotyczy wytwórcy opakowań, informuje o masie wytworzonych opakowań („puste” opakowania);
  • OPAK-2 – dotyczy importera opakowań oraz firm dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, informuje o masie opakowań przywiezionych z zagranicy („puste” opakowania);
  • OPAK-3 – dotyczy eksportera opakowań i produktów w opakowaniach oraz firm dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach, informuje o masie wywiezionych opakowań za granicę (puste opakowania oraz opakowania wraz z produktem).

Termin składania rocznego sprawozdania upływa 15 marca. Nie znaczy to jednak, że producenci opakowań są w ogóle zwolnieni z rozliczeń produktowych – muszą się rozliczyć za wprowadzone na rynek opakowania zbiorcze, w których przekazują swoje produkty innym przedsiębiorcom.

Niezłożenie sprawozdania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł, którą wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

PSZOK-i nadal bez wzorów

Przedsiębiorcy prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) również zobowiązani są do sporządzenia rocznych sprawozdań. Sprawozdania, zgodnie z art. 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), przekazywane są właściwemu, ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Jednakże jak podaje resort środowiska, z powodu dużej liczby zgłoszonych uwag do projektu, nowe rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi nie zostało jeszcze wydane.

W związku z brakiem wzorów, PSZOK-i mogą przekazywać informacje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w sposób im najbardziej odpowiadający.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj