Polskie Towarzystwo Informatyczne przesłało na ręce Ministra Środowiska oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa swoje stanowisko do projektu ustawy o bateriach i akumulatorach.

W dokumencie tym PTI wyraża głębokie zaniepokojenie zmianami, jakie wprowadzono w ustawie w stosunku do projektu z przedłożenia rządowego.

Przedmiotem niepokoju PTI są zmiany w artykule 37, który w nowym brzmieniu nakłada na przedsiębiorców obowiązek sfinansowania w wysokości 0,1% swoich przychodów publicznych kampanii edukacyjnych, które mają rzekomo „…uwzględniać informowanie użytkowników końcowych w szczególności o: 
1) możliwym wpływie substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi; 
2) zaleceniu prowadzenia selektywnego zbierania; 
3) dostępnych dla nich systemach zbierania i recyklingu; 
4) ich roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 
5) znaczeniu symboli, których wzory są określone w załącznikach nr 3 i 4 do ustawy”.

PTI w swym stanowisku wysuwa szereg poważnych wątpliwości wobec tego zapisu, zwracając m.in. uwagę na praktyczną niemożliwość spełnienia jego wymagań, brak podstaw w dyrektywach europejskich oraz generalny bezsens („W praktyce trudno mówić o skuteczności takiej kampanii edukacyjnej kilku tysięcy podmiotów, które będą przeznaczały często symboliczne sumy – w wielu przypadkach nawet kilkudziesięciozłotowe”).

Pełny tekst stanowiska PTI można znaleźć tutaj.

 


 

Czytaj więcej

Skomentuj