Rada Warszawy zdecydowała w czwartek o zmianie uchwały dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Warszawie, a także ich zagospodarowania. Zmiany dotyczą m.in. bioodpadów i odpadów niebezpiecznych.

Za uchwałą głosowało 57 radnych, nikt nie był przeciw, trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania przepisów do obecnego brzmienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadzone zmiany odnoszą się do frakcji odpadów szkła, odpadów zielonych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi.

Jak wyjaśniono, w obecnym brzmieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pojęcie odpadów zielonych zastąpione zostało szerszym pojęciem bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

W uzasadnieniu zaznaczono, że “zmiana uchwały skutkuje zmianą dotychczas przyjętego nazewnictwa poszczególnych frakcji odpadów”. Pojęcie odpadów zielonych oraz bioodpadów zastąpione zostanie odpowiednio pojęciem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Podobnie pojęcie odpadów opakowaniowych ze szkła zastąpione zostanie pojęciem odpadów szkła.

Ponadto katalog frakcji selektywnie zbieranych na terenie nieruchomości, które mogą zostać dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i jego mobilnej wersji zostanie uzupełniony o ogólną kategorię odpadów niebezpiecznych oraz frakcję odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

W stolicy śmieci odbiera się posegregowane na kategorie jak odpady papieru, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, bioodpady stanowiące odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne z gastronomii i targowisk oraz niesegregowane, czyli zmieszane odpady komunalne.

Czytaj więcej

Skomentuj