Wczoraj w Radomiu oddano do eksploatacji Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych. – Jesteśmy bardzo dumni z tego, że udało nam się uruchomić w naszym mieście modelowy zakład, o którym mówi się w Polsce – mówi prezydent miasta Andrzej Kosztowniak.

Pomysł budowy ZUOK pojawił się w 2000 roku.  Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych realizowany był w ramach projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu. Współfinansowany był z Funduszu ISPA. Komisja Europejska przyznała samorządowi Radomia dotację na realizację projektu kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii.

Zgodnie z podpisanym w grudniu 2002r. memorandum pomiędzy  Komisją Europejską a rządem Rzeczpospolitej Polskiej proporcja, która została ustalona na realizację zadania, wynosi 65% ogólnej sumy wydatków kwalifikowanych. W momencie podpisania memorandum całkowity koszt inwestycji szacowany był  na 19 mln 248 tysięcy euro. Obecnie trwają prace mające na celu ostateczne rozliczenie kontraktu i potwierdzające wykonanie celów założonych w memorandum finansowym. Dopiero po ich zakończeniu możliwe otrzymanie pozyskanych dotacji.

Zakład ma charakter regionalny i przetwarza prawie cały strumień wytwarzanych w Radomiu i regionie odpadów komunalnych. Do ZUOK-u trafiają również odpady zbierane selektywnie. ZUOK stanowi zaplecze techniczne dla kompleksowego systemu gospodarki odpadami wdrażanego na terenie Radomia i gmin regionu subradomskiego. To przedsięwzięcie ma umożliwić spełnienie wymagań, jakie stawia Unia Europejska w zakresie wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności powalić na ograniczanie składowania odpadów ulegających biodegradacji, wyeliminowane składowania odpadów nieprzetworzonych i generalne odejście od składowania jako podstawowej technologii zagospodarowania odpadów.

Zakład produkuje również kompost przeznaczony do rekultywacji. W ZUOK-u przetwarzane są wszystkie odpady – elektryczne, elektroniczne, budowlane, wielkogabarytowe.

Najważniejsze segmenty technologiczne zakładu:
– linia segregacji odpadów zmieszanych,
– linia kompostowania frakcji organicznej pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych – produkcja kompostu II lub III klasy,
– linia kompostowa odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie – produkcja kompostu I klasy,
– linia przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów,
– linia przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych,
– linia przerobu odpadów budowlanych i podobnych. 

źródło: radom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj