Sposób wykorzystania osadów, powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych – zagraża środowisku. Ani osady, ani grunty – nie są odpowiednio badane. Oczyszczalnie nie wiedzą więc, jakie metale ciężkie i bakterie zawierają osady, a rolnicy w jakich dawkach mogą je bezpiecznie stosować – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wdrożenia do końca 2020 r. unijnych dyrektyw dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych i składowania odpadów Oznacza to, że powstający osad, jako odpad biodegradowalny, nie powinien być przekazywany na składowiska lecz ponownie wykorzystywany. Podstawowy proces odzysku osadu polega na rozprowadzeniu go na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby. Sposoby usuwania osadów powinny ograniczać do minimum skutki niekorzystnego wpływu na środowisko. Istnieje więc obowiązek poddania osadów i gruntów, na których mają być one stosowane, badaniom laboratoryjnym.

NIK sprawdziła jak w latach 2007 – 2009 (I półrocze) na terenie województwa wielkopolskiego wykorzystywano osady, które powstały w oczyszczalniach ścieków komunalnych w: Koninie, Czarnkowie, Kuślinie, Rokietnicy, Łęczycy i Witoblu. W oczyszczalniach tych od 2008 roku osady wykorzystywano w całości, nie była jednak prowadzona prawidłowo ewidencja ich wytworzenia oraz karty przekazania przewoźnikowi, co uniemożliwiło nadzorowanie wielkości stosowanych mas odpadów.

CCJ 300 x 250

Naruszono także określone prawem zasady dotyczące wykonywania badań laboratoryjnych. Tylko jedna oczyszczalnia ścieków w Koninie prawidłowo wykonywała badania osadów. Pozostałych pięć oczyszczalni nie wykonywało tych badań systematycznie lub były one wykonywane w laboratoriach, które nie posiadały właściwych akredytacji (dot. to oczyszczalni w Witoblu, Łęczycy i Kuślinie). W konsekwencji oczyszczalnie nie wiedziały jaka była zawartość metali ciężkich w wykorzystywanych na gruntach rolnych osadach oraz czy znajdowały się w nich bakterie chorobotwórcze.

Żadna oczyszczalnia nie wykonywała prawidłowo obowiązku badania gruntów przed zastosowaniem na nich osadów. Wzrosło w ten sposób zagrożenie skażenia środowiska nadmiarem zawartości metali ciężkich i skażenia biologicznego. Osady stosowane były również na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, co jest bezwzględnie zakazane.

Kontrola została przeprowadzona w: Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie, spółce z o.o. Miejska Kanalizacja i Wodociągi w Czarnkowie, Zakładzie Obsługi Komunalnej w Kuślinie, Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Rokietnicy, Przedsiębiorstwie Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca” sp. z o.o. w Łęczycy, Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.

źródło: nik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj