Przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Krakowa i Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” – Oddział Regionalny „Małopolska” podpisali porozumienie o współpracy na rzecz poprawy spokoju i porządku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Ze strony Straży Miejskiej umowę podpisał komendant Janusz Wiaterek, a Polski Związek Pracodawców „Ochrona” reprezentował Prezes Zarządu Stanisław Molik.

W podpisanym porozumieniu zostały określone zasady współpracy pomiędzy agencjami ochrony i Strażą Miejską, które mają na celu skuteczne i sprawne reagowanie obu służb na najbardziej uciążliwe wykroczenia, takie jak: spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, naklejania plakatów, ogłoszeń, afiszy w miejscach do tego nie przeznaczonych lub bez zgody zarządcy terenu lub właściciela nieruchomości, malowania graffiti na elewacjach budynków, urządzeniach użyteczności publicznej, niestosowania nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, w szczególności psów oraz nie wypełnianie obowiązku sprzątania odchodów przez opiekunów ww. zwierząt, parkowania pojazdów, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym, niszczenia urządzeń użyteczności publicznej, natarczywego żebrania w przestrzeni miasta, zaśmiecania placów, ulic oraz terenów zielonych, zakłócania ciszy nocnej w miejscach publicznych.

Straż Miejska Miasta Krakowa, w ramach posiadanych sił i środków zobowiązała się dodatkowo do przeprowadzenia instruktażu z zakresu prawa wykroczeń dla wytypowanych pracowników agencji ochrony zrzeszonych w Polskim Związku Pracodawców. Z kolei agencje skupione w Polskim Związku Pracodawców „Ochrona” – Oddział Regionalny „Małopolska” zobowiązały się do okresowego przekazywania informacji dotyczących stałych miejsc dyslokowania załóg interwencyjnych. Wszystko w celu lepszego skoordynowania działań obu służb szczególnie w miejscach, gdzie często dochodzi do sytuacji niebezpiecznych.

Dodatkowo Strony zobowiązały się także do: współpracy w trakcie trwania imprez masowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ze szczególnym uwzględnieniem imprez organizowanych przez Gminę, przekazywania informacji o osobach bezdomnych, szczególnie w okresie zimowym, w sytuacjach rodzących zagrożenie dla ich życia i zdrowia i wzajemnego wspierania działań podczas występowania zagrożeń kryzysowych oraz katastrof.

źróło: krakow.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj