“Energia z odpadów. Rewolucja w gospodarce odpadami w świetle nowej ustawy” – to główny temat konferencji zorganizowanej przez dziennik “Rzeczpospolita”, która odbyła się wczoraj w Warszawie.

Konferencja była okazją do omówienia najważniejszych kwestii związanych gospodarką odpadami w kontekście przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska i zatwierdzonej przez rząd reformy gospodarki odpadami komunalnymi, która daje samorządom nowe kompetencje. – Proponowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany systemowe obejmą przede wszystkim działania, które umożliwią gminom przejęcie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbiórki odpadów komunalnych – tłumaczył wiceminister Błaszczyk.

Celem reformy jest objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów i zwiększenie poziomu recyclingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Podczas spotkania wiceminister środowiska wziął udział debacie pt. "Odpady – problem czy szansa?" Uczestnicy dyskusji próbowali odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ważne jest, aby gmina była właścicielem odpadów. Rozmawiali także o opłacalności takich inwestycji, m.in. o tym jak energia z odpadów może współfinansować gospodarkę odpadami. Poruszono też zagadnienia dotyczące zadań administracji samorządowej w realizacji strategii gospodarki odpadami.

– Składowane obecnie na składowiskach 92,5 proc. odpadów nie daje nam chluby. Nowe rozwiązania systemowe powinny to w krótkim czasie zmienić – mówił Bernard Błaszczyk. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzająca reformę będzie krokiem w kierunku takich zmian w gospodarce odpadami, które w perspektywie następnych lat ułatwią nam osiąganie unijnych norm. To system, który obowiązuje już we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polską i Węgrami.

W debacie wzięli udział również Radca Ambasady Szwecji Gunnar Haglund, Izabela Van den Bosshe z Fortum Power and Heat Polska i Józef Neterowicz, Ekspert ds. energii odnawialnej Związku Powiatów Polskich. Dalszej części konferencji towarzyszyły indywidualne wystąpienia prelegentów, poświęcone m.in. wzrostowi znaczenia i rozbudowie instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz kwestiom finansowania przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem odpadów.

źródło: mos.gov.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj