Na zeszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu rozpatrywano poprawki Senatu do uchwalonej 24 września br. ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Zmiany w dotychczasowej ustawie zwanej „Małą Reformą Inspekcji Ochrony Środowiska” mają m.in. usprawnić funkcjonowanie Inspekcji.

W wyniku przyjęcia przez Sejm poprawek Senatu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pozostaje organem rządowej administracji zespolonej w województwie, oznacza to, że nadal będzie  podlegał wojewodzie.

Ponadto w wyniku przyjętej poprawki Senatu nowym zapisem w ustawie jest wprowadzenie możliwości odpłatnego świadczenia usług przez laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i ich delegatur –  analogicznie jak w przypadku Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które pozyskane w ten sposób środki przekazują do budżetu państwa. 

Nowelizacja ustawy wprowadziła system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” zawierający Krajowe Repozytorium Danych o Stanie i Ochronie Środowiska. Za jego pomocą będą zbierane, przechowywane, przetwarzane i udostępniane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska uzyskiwane w wyniku wykonywania zadań Inspekcji Ochrony Środowiska.

Kompleksowo uregulowała także status laboratoriów Inspekcji na szczeblu wojewódzkim, określiła zadania laboratorium referencyjnego i wzorcującego w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj