Podmioty zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu EMAS mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy na wyroby węglowe. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów oraz organów podatkowych, tylko niektóre systemy zarządzania środowiskowego uprawniają do tej ulgi podatkowej.

Na mocy nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2012 r. opodatkowaniu podlega zużycie wyrobów węglowych na cele opałowe. Ustawodawca przewidział jednak pewne zwolnienia z nowego podatku. Zgodnie z art. 31a ust. 2. pkt 9 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2011 nr 108 poz. 626 t.j.), podmioty gospodarcze, które wprowadziły systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy na wyroby węglowe.

Organy podatkowe, jako systemy, o których mowa powyżej, wskazują Europejski System Handlu Emisjami (ETS EU) oraz Wspólnotowy Systemem Ekozarządzania i Audytu (EMAS). Stanowisko to, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy było wielokrotnie podtrzymywane, w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Izby Skarbowe [m.in. interpretacja z dnia 24 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach (IBPP4/443-91/12/LG), interpretacja z dnia 12 czerwca 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi (IPTPP3/443A-61/12-5/KK) czy interpretacja z dnia 4 czerwca 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy (ITPP3/443-93/12/RS)].

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Z przywołanych interpretacji wynika, że zwolnienie z podatku akcyzowego nie dotyczy podmiotów posiadających certyfikat zgodności z normą ISO 14001. Do zwolnienia uprawnia jedynie rejestracja w krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Potwierdzeniem słuszności stanowiska dotyczącego zwolnienia z akcyzy na wyroby węglowe dla podmiotów zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS są wyjaśnienia Ministerstwa Finansów przedstawione w odpowiedzi na zapytanie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Ministerstwo Finansów stwierdza, że za podmioty, o których mowa w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym należy uznać podmioty zarejestrowane w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060).

Zwolnienie z podatku akcyzowego z tytułu zużycia przez ww. podmioty wyrobów węglowych znajduje zastosowanie tylko przy zachowaniu następujących warunków:
– prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych (art. 31a ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym);
– przechowywanie ww. ewidencji wraz z dokumentami dostawy do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokument dostawy potwierdzonych przez odbiorcę (art. 31a ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym).

Opisane zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe świadczy o rosnącej atrakcyjności EMAS jako narzędzia ułatwiającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Coraz więcej podmiotów wybiera EMAS, ponieważ jest on doskonałym sposobem na uporządkowanie obowiązków w obszarze ochrony środowiska, zapewnienie zgodności z prawem, optymalizację kosztów oraz budowanie wiarygodnego wizerunku. Dotychczas w 2012 r. na rejestrację w EMAS zdecydowało się 10 nowych organizacji. Dzięki temu mogę one korzystać z opisanego zwolnienia z akcyzy oraz pewnych udogodnień związanych z realizacją obowiązków w zakresie ochrony środowiska.

źródło: GDOŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj